มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มร.ชม. ร่วมประชุมสัมมนาเครือข่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั่วประเทศ

28 พฤศจิกายน 2562 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

ผู้บริหาร มร.ชม. ร่วมประชุมสัมมนาเครือข่ายกิจการนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั่วประเทศ 

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ผศ.ดร.สมบัติ สิงฆราช รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  พร้อมด้วย นายสยาม กันหาลิลา ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา และ นายคมสันต์ บังคมเนตร หัวหน้างานกิจกรรมและพัฒนานักศึกษา ได้เข้าร่วมประชุมสัมมนาเครือข่ายกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั่วประเทศ ครั้งที่ 11ทั้งนี้การประชุมและสัมมนาดังกล่าว กำหนดจัดขึ้น ในวันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 5   มหาวิทยาลัยราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมี พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุก องคมนตรี เป็นประธานเปิดการประชุม โดยมีวัตุประสงค์เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยและผู้ปฏิบัติหน้าที่ในด้านกิจการนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั่วประเทศ ได้ร่วมหารือแนวทางพัฒนางานด้านกิจการนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพและก้าวทันโลกภาพ – ข้อมูล : นายคมสันต์ บังคมเนตร หัวหน้างานกิจกรรมและพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าว : นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


ประมวลภาพกิจกรรม >> Click  


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และ เป็นพลเมืองดี (5 ดี) 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6782431 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558