มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จาก ดร.สุธาสินี นิติสาครินทร์ เจ้าของบริษัท ฟิล์มมาสเตอร์ จำกัด

10 สิงหาคม 2562 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
 


                    พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จาก ดร.สุธาสินี นิติสาครินทร์ เจ้าของบริษัท ฟิล์มมาสเตอร์ จำกัด

                    กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ได้รับมอบทุนการศึกษาจาก บริษัท ฟิล์มมาสเตอร์ จำกัด โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ สิงฆราช รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพินทร์ ศิริบุญมา พร้อมด้วยอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ ดร.สุธาสินี นิติสาครินทร์ เจ้าของบริษัท ฟิล์มมาสเตอร์ จำกัด พร้อมคณะ ที่ได้เดินทางมามอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเอื้องไอยเรศ ชั้น 5 อาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา

                    โดยการมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาจาก บริษัท ฟิล์มมาสเตอร์ จำกัด เนื่องด้วย ดร.สุธาสินี นิติสาครินทร์ เจ้าของบริษัท ฟิล์มมาสเตอร์ จำกัด ประสงค์มอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง และมีความตั้งใจเป็นครูในพื้นที่ภูมิลำเนาของนักศึกษาเมื่อสำเร็จการศึกษา โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.50 เป็นผู้มีฐานะยากจนและขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง มีความประพฤติเรียบร้อยไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษาหรือทางกฎหมายไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาอื่นๆ (ยกเว้นกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา) มีความประพฤติดีทั้งต่อครอบครัว สังคมและมหาวิทยาลัยรวมทั้งปฏิบัติตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด โดยมีนักศึกษาเข้ารับมอบทุนการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น 20 ทุน แบ่งมอบให้ภาคการศึกษาละ 10,000 บาทต่อคน ปีละ 2 ภาคการศึกษา

ข่าว/ภาพ : วัชระ ไทยบัณฑิตย์ นักประชาสัมพันธ์ มร.ชม.

ประมวลภาพถ่ายกิจกรรม >> Clickเอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6596050 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558