มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีไหว้ครู - บายศรีสู่ขวัญ ประจำปีการศึกษา 2562

11 กรกฏาคม 2562 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
 


                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีไหว้ครู - บายศรีสู่ขวัญ ประจำปีการศึกษา 2562

                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีไหว้ครู - บายศรีสู่ขวัญ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีพร้อมให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย อาจารย์และบุคลากรร่วมเป็นเกียรติในพิธี เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โดยกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมเพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้แสดงความเคารพ ความกตัญญูกตเวทีต่อครูบาอาจารย์ผู้ให้ความรู้แก่ศิษย์ อันจะได้นำความรู้ไปประกอบสัมมาอาชีพ สร้างความเจริญรุ่งเรืองแก่ตนเองและครอบครัว สร้างความเป็นสิริมงคลและรับขวัญนักศึกษาใหม่ในการก้าวเข้าสู่การศึกษาในระดับอุดมศึกษา นอกจากนี้ยังเป็นการอนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป

                    ภายในงานได้จัดให้มีพิธีมอบรางวัลให้กับนักศึกษาที่ทำชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย ทั้งในด้านการประพฤติปฏิบัติตนเป็นของดีของสังคม ด้านวิชาการ ด้านการแข่งขันกีฬาและรางวัลนักศึกษาทีหน่วยกิจกิจกรรมเยอะที่สุด 3 อันดับ จาการเข้าร่วมการทำกิจกรรมกับมหาวิทยาลัย

                    จากนั้นได้มีพิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ ซึ่งประกอบพิธีโดยอาจารย์นิพนธ์ ยุคุณธร ศิษย์เก่าดีเด่น และเพชรราชภัฏ เพชรล้านนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมีอธิการบดี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมผูกข้อมือให้กับตัวแทนนักศึกษาจากทุกหลักสูตรเพื่อความเป็นสิริมงคล และการประกอบพิธี “กินอ้อพญ๋า” โดยได้รับเกียรติจากพระเดชพระคุณ พระครูอดุลย์สีลกิตติ์ เจ้าคณะตำบลหายยา เจ้าอาวาสวัดธาตุคำ เป็นพระปลุกเสกอ้อพญ๋า

ข่าว / ภาพ : วัชระ ไทยบัณฑิตย์ นักประชาสัมพันธ์ มร.ชม.

ประมวลภาพถ่ายกิจกรรม >> Clickเอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6802403 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558