มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในการเยี่ยมเยียนนักศึกษาทุนพระราชทานของมหาวิทยาลัย

10 กรกฏาคม 2562 โดย วัชราวรรณ กันทา
 

 

ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในการเยี่ยมเยียนนักศึกษาทุนพระราชทานของมหาวิทยาลัย


 

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดบ้านให้การต้อนรับ คุณธิดา ศรีไพพรรณ รองประธานฝ่ายการสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยคณะกรรมการฝ่ายการสังคมสงเคราะห์ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นผู้กล่าวให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น 3 อาคารสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

ในการนี้ ทางมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เดินทางเยี่ยมเยียน ติดตามผลการเรียนและชีวิตความเป็นอยู่ของนักศึกษาทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่ได้รับทุนพระราชทานจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ จำนวนทั้งสิ้น 14 คน พร้อมกันนี้ ทางมูลนิธิฯ ยังได้มอบสิ่งของพระราชทานให้แก่นักศึกษาทุนพระราชทาน พร้อมกับมอบโอวาทให้เป็นแนวทางและเครื่องเตือนใจในการปฏิบัติตน ให้เหมาะสมกับการใช้ชีวิตและเป็นบัณฑิตที่ดี เพื่อช่วยเหลือสังคมและประเทศชาติ ซึ่งนักศึกษาทุนพระราชทานทุกคนล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้

 


 

ภาพ - ข่าว : นางสาววัชราวรรณ กันทา นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประมวลภาพกิจกรรม >> Click

 

 

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (ดี)

 

 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6802402 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558