มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

สำนักหอสมุด มร.ชม. เชิญชวนนักศึกษารั้วดำ – เหลือง ร่วมออกแบบ Learning Space

2 กรกฏาคม 2562 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
 

สำนักหอสมุด มร.ชม. เชิญชวนนักศึกษารั้วดำ – เหลือง ร่วมออกแบบ Learning Space
             อาจารย์ปิยวดี  นิลสนธิ รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า  ด้วยสำนักหอสมุดได้เล็งเห็นความสำคัญและความจำเป็นในการจัดพื้นที่ส่งเสริมการเรียนรู้ในบริเวณต่าง ๆ ของสำนักหอสมุดและของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อรองรับความต้องการในการใช้พื้นที่สำหรับนักศึกษา คณาจารย์ ตลอดจนผู้ใช้บริการ ทางสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จึงได้จัดทำโครงการประกวดออกแบบพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยให้เป็นพื้นที่ส่งเสริมการเรียนรู้ (Learning Space) เพื่อออกแบบพื้นที่ให้เป็นแหล่งส่งเสริมการเรียนรู้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเป็นการรณรงค์กระตุ้นให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการปรับภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัย อันจะนำไปสู่การยกระดับมาตรฐานการให้บริการของสำนักหอสมุด
               ดังนั้นจึงขอเชิญชวนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ทุกสาขาวิชาและทุกชั้นปี ทีมละ 2 – 5 คน ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดทีมละไม่เกิน 1 ผลงาน ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร กำหนดส่งผลงานด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานผู้อำนวยการ ชั้น 8 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 053 – 885900 , 053 – 885905 หรือดูรายละเอียดเงื่อนไขได้ทาง www.lib.cmru.ac.th และ www.facebook.com/cmrulibrary         

ข่าว  : สุกัญญา แก้ววรรณ นักประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ม.ราชภัฏเชียงใหม่ 

ที่มาข้อมูล / ภาพ : อาจารย์ปิยวดี นิลสนธิ รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุด ม.ราชภัฏเชียงใหม่


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และ เป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6592579 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558