มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา กลุ่มที่ ๑ (อาคาร C และอาคาร D) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

25 มิถุนายน 2562 โดย นิภาพร ทุกอย่าง
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา กลุ่มที่ ๑ (อาคาร C และอาคาร D)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

----------------------------------------------------------------- ---

ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา กลุ่มที่ ๑(อาคาร C และอาคาร D) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๓๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ นั้น

ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา กลุ่มที่ ๑ (อาคาร C และอาคาร D) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้แก่ กิจการร่วมค้า พีซีเอ็น คอร์ป ทีดับบิว โดยเสนอราคาตํ่าสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔๑,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดล้านหกแสนบาทถ้วนรวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

                                                            

                                                                                        ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.๒๕๖๒

 

 

                                                                                                    (รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์  ธรรมไชย)

                                                                                                                                                      รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ไฟล์แนบ ::

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6802402 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558