มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

[ประกาศ] รับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันสุขภาพและอุบัติเหตุสำหรับนักศึกษาชาวต่างประเทศ

19 มิถุนายน 2562 โดย บัณฑิต นันทะเทศ
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันสุขภาพและอุบัติเหตุสำหรับนักศึกษาชาวต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๒  (ครั้งที่ ๒)
ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันสุขภาพและอุบัติเหตุสำหรับนักศึกษาชาวต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒  (ครั้งที่ ๒)  ตามรายละเอียดดังนี้

 

๑.  ผู้มีสิทธิ์สมัครคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

๑.๑  เป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย จดทะเบียนโดยมีวัตถุประสงค์ดำเนินกิจการประกันภัย  และได้รับอนุญาตให้ดำเนินกิจการประกันภัย  พร้อมแนบหลักฐานรับรองสำเนาถูกต้อง  โดยผู้มีอำนาจลงนาม

๑.๒  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

๑.๓  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์ หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้สมัครได้มีคำสั่งสละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๑.๔  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้สมัครรายอื่นที่เข้าเสนอราคาแก่มหาวิทยาลัย           ราชภัฏเชียงใหม่  ณ  วันประกาศรับสมัครหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการแข่งขันในการสมัครคัดเลือกบริษัทประกันสุขภาพครั้งนี้

๑.๕  ต้องมีใบอนุญาตให้เป็นตัวแทนประกันชีวิต/วินาศภัยที่ไม่หมดอายุ หรือเป็นตัวแทนบริษัทโดยตรงพร้อมแนบหลักฐานรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจลงนาม

๑.๖  ไม่เป็นผู้มีประวัติการค้างชำระ หรือมีหลักฐานการร้องเรียนด้านการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน หรือถูกประกาศ หรือโฆษณาการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัยตามความในมาตรา ๑๑๑/๒ แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม  โดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการในการประกาศ หรือโฆษณาการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒

๑.๗  ต้องเป็นบริษัทฯ ที่มีผลงานเคยทำประกันสุขภาพหรือประกันอุบัติเหตุนักศึกษาในหน่วยงานราชการ หรือเอกชน และในสถานศึกษามาก่อน

๒.  วัน เวลา และสถานที่สมัคร

      ตัวแทนหรือบริษัทประกันฯ ที่สนใจ  ติดต่อรับใบสมัครได้ที่  อาคาร ๒๗ ชั้น ๔    สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ตั้งแต่บัดนี้  ถึงวันที่  ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ ๐๕๓-๘๘๕๘๖๕

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6719330 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558