มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนมหาวิทยาลัยยูนนานนอร์มอล สาธารณรัฐประชาชนจีน

7 มิถุนายน 2562 โดย วัชราวรรณ กันทา
 

 

ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนมหาวิทยาลัยยูนนานนอร์มอล สาธารณรัฐประชาชนจีน


เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์ รองอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศมอบประกาศนียบัตร และกล่าวแสดงความยินดีแก่นักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนจาก Yunnan  Normal  University Business School สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีอาจารย์ ดร.ปวีณา โฆสิโต ผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณาจารย์จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เข้าร่วมพิธี เพื่อแสดงความยินดีแก่นักศึกษา ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่


ทั้งนี้ นักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนจาก Yunnan  Normal  University Business School สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวนทั้งสิ้น 15 คน ได้เดินทางมาศึกษาหลักสูตรภาษาไทย ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นระยะเวลา 2 ภาคการศึกษาในระหว่างเดือนกันยายน 2561 – เดือนพฤษภาคม 2562 โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้จัดการเรียนการสอนจากคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ ตลอดจนให้การดูแลด้านสวัสดิการและเป็นที่ปรึกษาในการดำเนินชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้แก่นักศึกษาแลกเปลี่ยน จนสำเร็จการศึกษาลุล่วงตามวัตถุประสงค์ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จึงได้จัดพิธีปัจฉิมนิเทศ เพื่อมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่นักศึกษาและเปิดโอกาสให้ตัวแทนนักศึกษาได้กล่าวความรู้สึกต่อการเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่ได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่อีกด้วย


  ภาพ - ข่าว : นางสาววัชราวรรณ กันทา นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

 

ประมวลภาพกิจกรรม >> Click    

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (ดี) 

 

 

 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6590713 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558