มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

คณะผู้บริหาร มร.ชม. ร่วมงานครบรอบ 70 ปี การก่อตั้งมหาวิทยาลัยชิกะ ประเทศญี่ปุ่น

6 มิถุนายน 2562 โดย วัชราวรรณ กันทา
 

คณะผู้บริหาร มร.ชม. ร่วมงานครบรอบ 70 ปี การก่อตั้งมหาวิทยาลัยชิกะ ประเทศญี่ปุ่น


 

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2562  คณะผู้แทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์ รองอธิการบดี เดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่นพร้อมด้วยอาจารย์ ดร.ปวีณา โฆสิโต ผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ เพื่อเข้าร่วมงานครบรอบ 70 ปี การก่อตั้งมหาวิทยาลัยชิกะ (Shiga University) ในโอกาสเดียวกันนี้ ได้ประชุมหารือด้านการทำกิจกรรมความร่วมมือ รวมถึงการทำข้อตกลงทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยชิกะ และเข้าร่วมการประชุมระดับอธิการบดีและเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยในการบรรยายพิเศษ ภายใต้หัวข้อ “Development and Renovation Strategy of University in 21th Century” ซึ่งมีมหาวิทยาลัยต่างๆ เข้าร่วมการประชุมเป็นจำนวนมาก


อีกทั้ง ได้เดินทางไปเยือนมหาวิทยาลัยในเครือข่ายความร่วมมือในแถบคันไซ ได้แก่ Kyoto University of Education และ Tenri University เพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีและหารือเกี่ยวกับการขยายความร่วมมือ การติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินกิจกรรมความร่วมมือต่างๆ ตลอดจนสร้างความเข้าใจในกระบวนการดำเนินการโครงการแลกเปลี่ยน เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความราบรื่น พร้อมกับเข้าเยี่ยมเยือนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่เดินทางเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ Shiga University,  Kyoto University of Education และ Tenri University


 


 

ข่าว : นางสาววัชราวรรณ กันทา  นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

ประมวลภาพกิจกรรม >> Click    

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (ดี) 

 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6590721 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558