มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ม.ราชภัฏเชียงใหม่ เปิดรับนักศึกษา รอบที่ 5 สมัครออนไลน์ ถึงวันที่ 4 มิ.ย. 2562

1 มิถุนายน 2562 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

 

ม.ราชภัฏเชียงใหม่ เปิดรับนักศึกษา รอบที่ 5 สมัครออนไลน์ ถึงวันที่ 4 มิ.ย. 2562

 

.................................

 

ตามที่สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้รับรายงานตัวผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 2 (โควตา) และ รอบที่ 3 (รอบรับตรงร่วมกัน) เมื่อวันที่ 30 - 31 พฤษภาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สำหรับผู้ที่มีความประสงค์สมัครเข้าศึกษาต่อ ในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ยังสามารถสมัครรอบที่ 5 รอบรับตรงอิสระ ได้ทาง www.cmru.ac.th  ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 4 มิถุนายน 2562 และ ภาคพิเศษ เสาร์ - อาทิตย์ สมัครได้  ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 13 มิถุนายน 2562

ทางด้าน ผศ.ดร.นักสิทธิ์ ปัญโญใหญ่ เปิดเผยว่า ปัจจุบันประเทศไทย มีความต้องการบัณฑิต ด้านอุตสาหกรรมอาหารเป็นจำนวนมาก จำนวนถึงปีละ 5,000 คน แต่ปัจจุบันพบว่าจำนวนบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในด้านนี้ มีจำนวนไม่เพียงพอต่อความต้องการ ดังนั้น หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้เล็งเห็นความสำคัญในการผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพในด้านดังกล่าว จึงเปิดรับสมัครผู้สนใจที่สำเร็จการศึกษาวิทย์ คณิต เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร โดยเน้นการปฏิบัติงานในโรงงานอาหาร หน่วยงานราชการ การผลิตในชุมชน ผู้ประกอบการ การเรียนเน้นภาคปฏิบัติ การฝึกงาน การศึกษาดูงาน กิจกรรมศิษย์เก่าสัมพันธ์ การดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด ให้คำปรึกษาตั้งแต่เข้าศึกษาชั้นปีแรกจนก้าวสู่การทำงาน สมัครเรียนได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 4 มิถุนายน 2562 ทาง www.tcas.cmru.ac.th/tcas625 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางหมายเลขโทรศัพท์ 063 068 8799

ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ปกครองและนักศึกษาได้รับทราบกำหนดการในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ของนักศึกษาภาคปกติ จึงขอแจ้งกำหนดการให้รับทราบโดยทั่วกันดังนี้ นักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มีกำหนดพบอาจารย์ที่ปรึกษาในวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมหาวิทยาลัยจะประกาศหมายเลขห้อง และอาคารให้ทราบทางเว็บไซต์ www.cmru.ac.th นักศึกษาภาคปกติทุกคนต้องเข้าร่วมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ในวันที่ 11 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เวลา 09.00 - 16.00 น. จากนั้น ระหว่างวันที่ 8 มิถุนายน - วันที่ 21 มิถุนายน 2562 นักศึกษาใหม่ ต้องเข้าร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามกำหนดการที่แต่ละคณะกำหนด โดยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ คณะที่นักศึกษาสังกัดและมีกำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 นักศึกษาภาคปกติเข้าชั้นเรียน ในวันที่ 24 มิถุนายน 2562 ทั้งนี้ ให้ติดตามการแจ้งข้อมูลข่าวสารจากทุกช่องทางสื่อประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย ได้แก่ www.cmru.ac.th สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ FM 88.5 MHz. หรือ สอบถามทางหมายเลขโทรศัพท์สำนักทะเบียนและประมวลผล 053 - 885 - 979 หรือ 053 885 963

 

ข่าว: นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

 

สมัครเรียนภาคปกติ 62 รอบที่ 5  >> Click

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6590721 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558