มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดอภิปราย “DNA ล้านนากับความหลากหลายทางชาติพันธุ์” 8 กรกฎาคม นี้ ผู้สนใจเข้าร่วมฟรี 100 ที่นั่ง

1 มิถุนายน 2562 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดอภิปราย “DNA ล้านนากับความหลากหลายทางชาติพันธุ์”

8 กรกฎาคม นี้ ผู้สนใจเข้าร่วมฟรี 100 ที่นั่ง

..................................................

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมรับฟัง การอภิปรายเชิงวิชาการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม เรื่อง “DNA ล้านนากับความหลากหลายทางชาติพันธุ์” อาทิ เจาะรหัสลับทางชาติพันธุ์ ระดับ DNA พันธุศาสตร์กับการตามรอยบรรพชน  โดย ผศ.ดร.จตุพล  คำปวนสาย พหุวัฒนธรรมในล้านนา โดยอาจารย์ ดร.ภักดีกุล  รัตนา , ความหลากหลายทางชาติพันธุ์ :เข้าใจ เข้าถึง เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขท่ามกลางความแตกต่าง โดย อาจารย์ชวนพิศ  นภตาศัย, รศ.เรณู  วิชาศิลป์, อาจารย์พิสุทธิลักษณ์  บุญโต  ดำเนินรายการอภิปรายโดย อ.ดร.ธรรศ  ศรีรัตนบัลล์

การอภิปรายเชิงวิชาการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าในเกี่ยวกับความแตกต่างทางวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม โดยมีกำหนดจัดขึ้น  ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 27) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  จึงขอเชิญชวนนักศึกษา บุคลากร ศิษย์เก่าและประชาชนที่สนใจร่วมรับฟังได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ รับจำนวนจำกัด 100 ที่นั่ง  ลงทะเบียนสำรองที่นั่งได้ทางเว็บไซต์ www.culture.cmru.ac.th/dnaregis      

 

 

ภาพ - ข้อมูล: นายวีรพิชญ์ หิมารัตน์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าว: นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 


สำรองที่นั่ง >> Click

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6590716 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558