มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจ (BTC) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนธุรกิจเพื่อขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน

25 พฤษภาคม 2562 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจ (BTC) คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนธุรกิจเพื่อขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน


ผศ.เดชวิทย์ นิลวรรณ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนธุรกิจเพื่อขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน ซึ่งจัดโดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจ (BTC) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  โดยมี ผศ.เพียงตะวัน พลอาจ อาจารย์ประจำภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดอบรมในนามคณะผู้จัดงาน เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2562   ณ ห้องประชุมเอื้องไอยเรศ อาคาร  19 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่

     ผศ.เพียงตะวัน พลอาจ เปิดเผยว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เกิดขึ้นจากการเล็งเห็นถึงความสำคัญของการเขียนแผนธุรกิจ ซึ่งนับว่าเป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญยิ่งสำหรับผู้ประกอบการที่ริเริ่มก่อตั้งกิจการ เพราะเป็นผลสรุปโดยรวมของกระบวนการพิจารณา เปรียบเสมือนแผนที่ในการเดินทาง ชี้นำผู้ประกอบการไปสู่ความสำเร็จอีกทั้งยังเป็นเครื่องมือที่ชี้ให้เห็นจุดอ่อนและข้อควรระวัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นเครื่องมือในการแสวงหาผู้ร่วมลงทุนจากสถาบันการเงินต่าง ๆ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จึงได้จัดการอบรมนี้ขึ้นเพื่อเป็นการบริการวิชาการแก่ชุมชน ให้ความรู้แก่กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจชุมชน กลุ่ม start up นักศึกษา และผู้ที่สนใจเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ผู้สนใจอันจะเกิดประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจและส่งผลที่ดีในการพัฒนาเศรษฐกิจต่อไป โดยมี คุณภัทร์ฐิตา  คำราพิช ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อ 1 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยมาบรรยายให้ความรู้เรื่องการเขียนแผนธุรกิจเพื่อขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินพร้อมแนะนำลักษณะรูปแบบของการเขียนแผนธุรกิจเพื่อเสนอในการประกอบพิจารณายื่นขออนุมัติสินเชื่อจากสถาบันการเงิน โดยมี นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ศิษย์เก่า ผู้ประกอบการ และประชาชนที่สนใจเข้าร่วมการอบรมกว่า 30 คน

 

ภาพ – ข่าว : นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 


ประมวลภาพกิจกรรม >> Click    เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (ดี) 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6563950 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558