มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่องรับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันสุขภาพและอุบัติเหตุสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ ประจำปี 2562

23 พฤษภาคม 2562 โดย บัณฑิต นันทะเทศ
 


ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันสุขภาพและอุบัติเหตุสำหรับนักศึกษาชาวต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒  ตามรายละเอียดดังนี้๑. ผู้มีสิทธิ์สมัครคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้
๑.๑  เป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย จดทะเบียนโดยมีวัตถุประสงค์ดำเนินกิจการประกันภัย  และได้รับอนุญาตให้ดำเนินกิจการประกันภัย  พร้อมแนบหลักฐานรับรองสำเนาถูกต้อง  โดยผู้มีอำนาจลงนาม
๑.๒  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๑.๓  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์ หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้สมัครได้มีคำสั่งสละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๑.๔  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้สมัครรายอื่นที่เข้าเสนอราคาแก่มหาวิทยาลัย           ราชภัฏเชียงใหม่  ณ  วันประกาศรับสมัครหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการแข่งขันในการสมัครคัดเลือกบริษัทประกันสุขภาพครั้งนี้
๑.๕  ต้องมีใบอนุญาตให้เป็นตัวแทนประกันชีวิตที่ไม่หมดอายุ หรือเป็นตัวแทนบริษัทโดยตรงพร้อมแนบหลักฐานรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจลงนาม
๑.๖  ไม่เป็นผู้มีประวัติการค้างชำระ หรือมีหลักฐานการร้องเรียนด้านการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน หรือถูกประกาศ หรือโฆษณาการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัยตามความในมาตรา ๑๑๑/๒ แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม  โดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการในการประกาศ หรือโฆษณาการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ 
๑.๗  ต้องเป็นบริษัทฯ ที่มีผลงานเคยทำประกันสุขภาพหรือประกันอุบัติเหตุนักศึกษาในหน่วยงานราชการ หรือเอกชน และในสถานศึกษามาก่อน

๒. วัน เวลา และสถานที่สมัคร
ตัวแทนหรือบริษัทประกันฯ ที่สนใจ  ติดต่อรับใบสมัครได้ที่  อาคาร ๒๗ ชั้น ๔  สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ตั้งแต่บัดนี้  ถึงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ ๐๕๓-๘๘๕๘๖๕

/...๓. เอกสารหลักฐาน...
๓. เอกสารหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในการสมัคร
๓.๑  ใบอนุญาตให้เป็นตัวแทนประกันชีวิตที่ไม่หมดอายุ  หรือเป็นตัวแทนบริษัทโดยตรง พร้อมแนบหลักฐานรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจลงนาม
๓.๒  สำเนาเอกสารหนังสือการรับรองการจดทะเบียนของบริษัท
๓.๓  แผนผังที่ตั้งสำนักงานที่สามารถติดต่อได้ในเขตจังหวัดเชียงใหม่
๓.๔  แผนผังที่ตั้งที่อยู่สำนักงานใหญ่
๓.๕  สำเนาแสดงงบดุลของบริษัทครั้งหลังสุด
๓.๖  หนังสือรับรองผลงานประกันสุขภาพหรือประกันอุบัติเหตุนักศึกษาในหน่วยงาน
  ราชการหรือเอกชน
๓.๗  หนังสือรับมอบอำนาจจากบริษัทประกันภัยในการมีอำนาจเต็มเพื่อทำการแทน
๓.๘  สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ยื่นเอกสารใบสมัคร
๓.๙  เอกสารอื่นๆ ที่บริษัทคาดว่าสามารถนำเสนอเพื่อประกอบการพิจารณา (ถ้ามี)

๔. การยื่นใบสมัครคัดเลือก
กำหนดยื่นใบสมัครตามแบบที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ อาคาร ๒๗ ชั้น ๔ และกำหนดเปิดซองพิจารณาเอกสารใบสมัคร ในวันที่  ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒  เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเอื้องแววมยุรา ชั้น ๒ อาคาร ๒๗

๕. การประกาศผล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จะประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกบริษัทประกันสุขภาพและอุบัติเหตุสำหรับนักศึกษาชาวต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒  ภายในวันที่  ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒  โดยจะ ปิดประกาศผลการคัดเลือก ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ และ www.cmru.ac.th หรือติดต่อสอบถามได้ที่  เบอร์โทร ๐๕๓-๘๘๕๘๖๕ 
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่   ๒๑   พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6782447 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558