มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มร.ชม. เชิญชวนนักศึกษาร่วมการประกวดโครงการอัตลักษณ์ชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีพุทธศักราช2562

21 พฤษภาคม 2562 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มร.ชม.

เชิญชวนนักศึกษาร่วมการประกวดโครงการอัตลักษณ์ชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีพุทธศักราช2562

.........................................................          ผศ.สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในฐานะหัวหน้าหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ แจ้งว่า ด้วยหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ เห็นความสำคัญของการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและความตระหนักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทั้งทางธรรมชาติและศิลปกรรมของชุมชน จึงได้จัดการประกวดโครงการอัตลักษณ์ชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนนวัตวิถี เพิ่มคุณค่าและมูลค่าให้กับชุมชนด้วยการสร้างสรรค์สร้างเสน่ห์ให้อัตลักษณ์วิถีชุมชนให้มีคุณค่าเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับวิถีชุมชน จึงขอเชิญชวนนักศึกษาระดับอุดมศึกษาและนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ส่งโครงการเข้าร่วมการประกวด เป็นกลุ่ม ๆ ละไม่เกิน 10 คน (พร้อมตั้งชื่อกลุ่ม – ระบุชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาประจำกลุ่ม)  โครงการที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับเงินรางวัลและเกียรติบัตรโดยมีรายละเอียดดังนี้

รางวัลที่ 1  รับเงินรางวัล จำนวน 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลที่ 2  รับเงินรางวัล จำนวน 1,500 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) พร้อมเกียรติบัตร  (ผู้เข้าร่วมประกวดและอาจารย์ที่ปรึกษาทุกท่าน

รางวัลที่ 3 รับเงินรางวัล จำนวน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) พร้อมเกียรติบัตร (ผู้เข้าร่วมประกวดและอาจารย์ที่ปรึกษาทุกท่าน) และรางวัลชมเชยจำนวน 2 รางวัลรับเงินรางวัล จำนวน 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) พร้อมเกียรติบัตร และโครงการของกลุ่มที่ผ่านการคัดเลือกสมาชิกทุกคนจะได้รับหน่วยกิตกิจกรรม จำนวน  3 หน่วย (เฉพาะนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่)

         ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร แบบฟอร์มการจัดทำโครงการและส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2562 ทางเว็บไซต์ www.culture.cmru.ac.th กำหนดประกาศผลโครงการที่ผ่านการคัดเลือกในวันที่ 30 มิถุนายน 2562 สอบถามเพิ่มเติมได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 053 885 891

 

ภาพ – ข้อมูล: นายวีรพิชญ์ หิมารัตน์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าว: นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

         

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ >> Click    

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (ดี) 

 

 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6782447 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558