มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจ (BTC) มร.ชม. ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนธุรกิจเพื่อขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน

16 พฤษภาคม 2562 โดย วัชราวรรณ กันทา
 

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจ (BTC) มร.ชม.

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนธุรกิจเพื่อขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน


ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจ (BTC) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญชวนผู้ประกอบการธุรกิจ ผู้ประกอบการธุรกิจชุมชน หรือผู้ที่สนใจเริ่มต้นธุรกิจใหม่ รวมถึงนักศึกษา บุคลากร และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนธุรกิจเพื่อขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน ในวันเสาร์ ที่ 25 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมเอื้องไอยเรศ ชั้น 5 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

โดยได้รับเกียรติจากคุณภัทร์ฐิตา คำราพิช ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อ 1 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย เป็นวิทยากร  ทั้งนี้ รับผู้เข้าร่วมอบรมจำนวนจำกัดเพียง 30 ท่านเท่านั้น  โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ตลอดการอบรม

ผู้ที่สนใจสามารถ สำรองที่นั่งผ่านทางเว็บไซต์ www.management.cmru.ac.th/training  ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันศุกร์ ที่ 24 พฤษภาคม 2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หมายเลขโทรศัพท์ 053-885807 หรือ 081-2872508

 
เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (ดี) 

 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6590712 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558