มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ.2562

15 พฤษภาคม 2562 โดย รชานนท์ เชาว์เลขา
 


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ.2562

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จะเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้กำหนดให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยหรือเทียบเท่า แสดงถึงเจตจำนงสุจริตและความมุ่งมั่นในการบริหารงาน ให้สำเร็จตามพันธกิจของหน่วยงานอย่างมีธรรมาภิบาล และให้หน่วยงานที่รับการประเมินมีการส่งเสริมและปลูกฝังพฤติกรรมการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต และไม่ทนต่อการทุจริต ตลอดจนพัฒนาให้เป็นวัฒนธรรมและค่านิยมของหน่วยงานนั้น

ในการนี้ กองบริหารงานบุคคล ได้จัดทำประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ.2562 เพื่อแจ้งประกาศให้บุคลากรใช้เป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินงาน ใน 6 ด้าน คือ ด้านความโปร่งใส ด้านความพร้อมรับผิด ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน และด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน ตามนโยบายของรัฐเพื่อยึดถือเป็นมาตรฐานและแนวปฏิบัติ รวมทั้งเป็นค่านิยมร่วม เพื่อให้บุคลากรทุกคนยึดถือปฏิบัติควบคู่กับกฏ ข้อบังคับ ระเบียบต่างๆ อันแสดงถึงความซื่อสัตย์ จริงใจ โปร่งใส ตรวจสอบได้


ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. 2561 ได้ตามไฟล์แนบท้ายข่าว

ไฟล์แนบ ::

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6532880 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558