มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการอบรมปฏิบัติการงานฐานรากทรัพยากรท้องถิ่น หลักสูตร 9 ใบงาน ตามแนวทางโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.)

14 พฤษภาคม 2562 โดย วัชราวรรณ กันทา
 

ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

จัดการอบรมปฏิบัติการงานฐานรากทรัพยากรท้องถิ่น หลักสูตร 9 ใบงาน

ตามแนวทางโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.)

 


                    เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562  อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรมปฏิบัติการงานฐานรากทรัพยากรท้องถิ่น หลักสูตร 9 ใบงาน รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562  ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคาร 90 ปีราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่


                    การฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจในแนวการสนองพระราชดำริ การบริหารและการจัดการ การดำเนินงาน 9 ใบงาน เพื่อนำความรู้สู่การสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์และการพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนที่รับผิดชอบอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ การฝึกอบรมจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 14 – 17 พฤษภาคม 2562

                    มีบุคลากรจากหน่วยงานร่วมสนองพระราชดำริ เข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 164 คน จาก 38 หน่วยงาน  โดยได้รับการสนับสนุนจัดฝึกอบรมปฏิบัติการจากคณะวิทยากร โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (สำนักพระราชวัง) ซึ่งกระบวนการที่ใช้ในการฝึกอบรมในครั้งนี้ ประกอบไปด้วย การบรรยายและการปฏิบัติการ ทำความเข้าใจในกระบวนการ รวมทั้งการสรุปผลและนำเสนอผลการปฏิบัติการ อันจะนำไปสู่การการอนุรักษ์ และการใช้ประโยชน์จากฐานทรัพยากรท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

                    ภายหลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ได้มีพิธีปิดโครงการฝึกอบรมโดย รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดโครงการ ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคาร 90 ปีราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่  ภาพ - ข่าว : นางสาววัชราวรรณ กันทานักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประมวลภาพกิจกรรม >> Click    


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (ดี) 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6532879 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558