มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มร.ชม. ส่งต่อธงเจ้าภาพการประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา ม.ราชภัฏภาคเหนือ มรภ.อุตรดิตถ์ รับธงเตรียมเป็นเจ้าภาพ ครั้งที่ 20 ในปี 2563

10 พฤษภาคม 2562 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

มร.ชม. ส่งต่อธงเจ้าภาพการประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ

เครือข่ายบัณฑิตศึกษา ม.ราชภัฏภาคเหนือ 

มรภ.อุตรดิตถ์ รับธงเตรียมเป็นเจ้าภาพ ครั้งที่ 20 ในปี 2563


ผศ.ดร.กัลทิมา พิชัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีปิด  การประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่19 การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน Education  for  Sustainable  Community  Development พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่ผู้นำเสนอบทความภาคบรรยายดีเด่น ได้แก่ บทความกลุ่มการศึกษาเรี่องรูปแบบการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในการเยี่ยมบ้านคลายทุกข์ ตำบลหนองพลวง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ผลงาน คุณทองทิพย์  สละวงษ์ลักษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, เรื่อง การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดการรู้เรื่องการอ่านเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์เรื่อง บทประยุกต์สำหรับนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผลงานคุณจริยา  ขัตวิลาศ  มหาวิทยาลัยนเรศวร , บทความกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง การหาสภาวะที่เหมาะสมในการวิเคราะห์อะคริลาไมด์โดยใช้เครื่องไมโครเพลทรีดเดอร์ ผลงานคุณจุฑาทิพย์  วงษ์ธัญกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร,  บทความกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเรื่องความโปร่งแสงของวัสดุโมโนลิธิกเมื่อเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิเผาสุก ผลงานคุณพิธิวัต  เอื้อสุวรรณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,บทความกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่องปัจจัยสำคัญของการเรียนรู้ประสบการณ์ข้ามวัฒนธรรม ผลงานคุณกิตติวรรณ สินธุนาวา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร,บทความกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง การผลิตสื่อสุขภาวะเชิงสร้างสรรค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้สู่ชุมชน โครงการคิดดีไอดอล  สื่อดีมีไอเดีย ผลงานคุณทีปวิท  พงศ์ไพบูลย์มหาวิทยาลัยทักษิณ, บทความกลุ่มการบริหารและการจัดการ เรื่อง กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดเครื่องเงินในชุมชนพระบาทห้วยต้ม ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูนผลงานคุณกมลชนก  ชัยศิรินวกาญจน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, บทความกลุ่มการบริหารและการจัดการเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กร กรณีศึกษา พนักงานปฏิบัติการชาวไทยในสายการบินต่างชาติที่ให้บริการเต็มรูปแบบแห่งหนึ่ง ผลงานคุณวสวัตติ์  สุติญญามณี มหาวิทยาลัยศรีปทุม และ บทความกลุ่มการบริหารและการจัดการเรื่อง ความสัมพันธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์กับประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานโรงแรมในเขตพื้นที่ภาคใต้ ประเทศไทยผลงาน คุณพิชญุฒม์  เพ็ญมาศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เกียรติบัตรผู้นำเสนอบทความภาคโปสเตอร์ดีเด่น ได้แก่ บทความกลุ่มการศึกษา

เรื่อง แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์โดยใช้สื่อการเรียนรู้ ตามบริบทของชุมชนเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตสำหรับนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ในอำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปางผลงาน คุณพรผกา  บุญท้าวแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง, เรื่อง การพัฒนาเกมเพื่อส่งเสริมแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สำหรับเด็กปฐมวัย กรณีศึกษา : ศูนย์ฝึกประสบการณ์บ้านเด็กปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางผลงาน คุณอัมเรศ  เนตาสิทธิ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง, บทความกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง ระบบสหกรณ์ร้านค้าอัตโนมัติ ผลงาน คุณมนัสชนก  ตามวงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, เรื่อง ผลของการใช้เกลือเพื่อควบคุมการเกิดสีน้ำตาลในกล้วยตากเกษตรอินทรีย์ ผลงาน คุณกฤษดา  กาวีวงศ์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพิษณุโลก.เรื่องการทดสอบการทำงานของเตาชีวมวลระดับครัวเรือนเมื่อใช้ชีวมวลอัดเม็ดจากไม้ยางพาราเป็นเชื้อเพลิง ผลงานคุณวรรษชล  วัฒนะ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบังวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ , เรื่องผลการฝึกการเคลื่อนไหวพื้นฐานที่มีต่อความสามารถทางกลไกการเคลื่อนไหวร่างกายชองนักเรียนบ้านดอนชัย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ผลงาน คุณนัฐพงษ์  วัชรากรศิริ สถาบันพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่, บทความกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง ลิเกล้านนา ผลงาน คุณอิศรากร  พัลวัลย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, บทความกลุ่มการบริหารและการจัดการ เรื่อง การสร้างแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้มรดกวัฒนธรรมโดยเครือข่ายชุมชนนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ผลงานคุณวาลิกา  โพธิ์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และ บทความกลุ่มอื่น ๆ เรื่อง ระบบสนับสนุนการตัดสินใจด้านสถิตินักศึกษาสำหรับผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ผลงาน คุณราชันย์  จันทร์เที่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  จากการนำเสนอผลงานวิจัย 96 บทความ ประกอบด้วยภาคบรรยาย จำนวน 49 บทความ และภาคโปสเตอร์ จำนวน 47 บทความ รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมร่วม 400 คน

            ในการนี้ ผศ.ดร.กัลทิมา พิชัย ได้มอบธงเจ้าภาพจัดการประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 20 ให้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เจ้าภาพปีต่อไป โดยมีเครือข่ายบัณฑิตศึกษา สื่อมวลชน แขกผู้เกียรติ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562

 ภาพ: นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน / นางสาววัชราวรรณ กันทา

ข่าว : นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน

นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประมวลภาพพิธีปิดและมอบธงเจ้าภาพ >> Click

รับชมวีดีโอพิธีเปิด >> Click

รับชมวีดีโอพิธีปิดและรับมอบธง >> Click

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6532880 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558