มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มร.ชม.เปิดบ้านต้อนรับเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือในฐานะเจ้าภาพจัดประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติฯ ครั้งที่19

10 พฤษภาคม 2562 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
 


มร.ชม.เปิดบ้านต้อนรับเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือในฐานะเจ้าภาพจัดประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติฯ ครั้งที่19

                    เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น15 อาคาร90ปี ราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่19 การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน Education for Sustainable Community Development พร้อมกล่าวต้อนรับเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือและแขกผู้มีเกียรติ โดยมี รศ.ณัฐรดา วงษ์นายะ ประธานเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือกล่าวแนะนำเครือข่ายและนำเสนอกิจกรรมเครือข่ายบัณฑิตศึกษา

                    ผศ.ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในนามเจ้าภาพหลักในการจัดการประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 19 “การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” พร้อมด้วยเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ เจ้าภาพร่วมได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมกันจัดงานเสนอผลงานวิจัยครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่งานวิจัยและวิทยานิพนธ์ สู่สาธารณชน ผ่านเวทีการประชุมวิชาการ เป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้คณาจารย์ นักวิชาการ และนักวิจัย ทั้งภายในและภายนอกได้ตระหนักถึงความสำคัญในการผลิตและตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยภายในงานมีการบรรยายพิเศษ โดย ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มนัส สุวรรณ ราชบัณฑิตประเภทวิชาภูมิศาสตร์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์มนุษย์ สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง และศาสตราจารย์(เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.สัญชัย จตุรสิทธา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้บรรยายพิเศษ การนำเสนอผลงานวิจัยในครั้งนี้มีจำนวน 96 บทความ ประกอบด้วยภาคบรรยาย จำนวน 49 บทความ และภาคโปสเตอร์ จำนวน 47 บทความ รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมร่วม 400 คน ทั้งนี้ เพื่อพัฒนางานวิจัยให้มีคุณภาพและสามารถใช้ผลงานวิจัยสร้างองค์ความรู้สู่การพัฒนาท้องถิ่น และเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อันจะนำไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ที่เข้มแข็ง ยั่งยืน ตอบสนองความต้องการทางสังคมและประเทศชาติต่อไป

ข่าว : นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน
ภาพ : นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน / นางสาววัชราวรรณ กันทา / นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์

งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ม.ราชภัฏเชียงใหม่

ประมวลภาพถ่ายกิจกรรม >> Clickเอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6532880 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558