มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเปิดบ้านครุศาสตร์ 2562 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม

10 พฤษภาคม 2562 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
 


                    คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเปิดบ้านครุศาสตร์ 2562 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม

                    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ร่วมกิจกรรมเปิดบ้านครุศาสตร์ 2562 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม โดยมีกิจกรรมแบ่งเป็น พิธีทำบุญเปิดอาคารสำนักงานคณะครุศาสตร์ เพื่อความเป็นสิริมงคลให้แก่ผู้ร่วมงาน พิธีเปิดกิจกรรมเปิดบ้านครุศาสตร์ 2562 กิจกรรมเสวนาหัวข้อ “ย้อนอดีต มองปัจุบัน...มุ่งสู่อนาคตครุศาสตร์” กิจกรรมเยี่ยมชมนิทรรศการจากหน่วยงานที่เข้าร่วม ประกอบด้วย หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 20 หลักสูตรและโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู การแข่งขันทักษะวิชาการของนักเรียน กิจกรรมการแสดงความสามารถทางด้านดนตรี และการจำหน่ายสินค้ากาดมั่วคัวฮอมของชุมชน

                    สำหรับกลุ่มอาคารเรียน อาคารหอพักนักศึกษาและพื้นที่จัดการศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม ได้เปิดใช้เป็นพื้นที่จัดการศึกษาของคณะครุศาสตร์ในปีการศึกษา 2561 เป็นปีแรก ซึ่งมีนักศึกษาเข้าพักในอาคารหอพัก จำนวน 6 สาขาวิชา ได้แก่ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สาขาวิชาการประถมศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ และสาขาวิชานาฏศิลป์ รวมจำนวนทั้งสิ้น 260 คน ทั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้จัดสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่นักศึกษาหอพัก รวมถึงอาจารย์ บุคลากรและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำหอพักให้แก่นักศึกษาเป็นอย่างดี

ข่าว/ภาพ : วัชระ ไทยบัณฑิตย์ นักประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏเชียงใหม่

ประมวลภาพถ่ายกิจกรรม >> Clickเอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6532880 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558