มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

2 พฤษภาคม 2562 โดย อัมภิกา จาปัญญะ
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรื่อง   รับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

-------------------------------------

 

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่มให้กับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยให้นักศึกษาทำประกันด้วยความสมัครใจประเภทไม่บังคับ  ตามรายละเอียดดังนี้

                    ๑.  ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

                             ๑.๑  เป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย จดทะเบียนโดยมีวัตถุประสงค์ดำเนินกิจการประกันภัย และได้รับอนุญาตให้ดำเนินกิจการประกันภัย พร้อมแนบหลักฐานรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนาม

                                ๑.๒   ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

                             ๑.๓  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์ หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย   

เว้นแต่รัฐบาลของผู้สมัครได้มีคำสั่งสละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

                         ๑.๔ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้สมัครรายอื่นที่เข้าเสนอราคา แก่มหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันประกาศรับสมัครหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสมัครคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุครั้งนี้

                             ๑.๕ ต้องมีใบอนุญาตให้เป็นตัวแทนประกันวินาศภัย ที่ไม่หมดอายุ หรือเป็นตัวแทนบริษัทโดยตรง  พร้อมแนบหลักฐานรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจลงนาม

                      ๑.๖ ไม่เป็นผู้มีประวัติการค้างชำระ  หรือมีหลักฐานการร้องเรียนด้านการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน หรือถูกประกาศ หรือโฆษณาการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัยตามความในมาตรา ๑๑๑/๒  แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่  ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกำกับ และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการในการประกาศ หรือโฆษณา การฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน  ๒๕๕๒

                             ๑.๗ ผู้สมัครต้องเป็นบริษัทฯ ที่มีผลงานเคยทำประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ในหน่วยงานราชการ หรือเอกชน และในสถานศึกษามาก่อน

 

๒.     วัน เวลา  และสถานที่สมัคร

                            บริษัทประกันที่สนใจติดต่อรับใบสมัครได้ที่ อาคาร ๕ ชั้น ๑ งานพัสดุ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ ๐๕๓-๘๘๕๓๖๓


รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6607416 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558