มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลบรรจุเป็นพนักงานราชการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ (ฉบับที่ ๒)

10 เมษายน 2562 โดย รชานนท์ เชาว์เลขา
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลบรรจุเป็นพนักงานราชการ  
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ (ฉบับที่ ๒)
…………..…………………………………...............

 
          เนื่องด้วยมติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒ เห็นว่าเพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และพสกนิกรในทุกภาคส่วนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และร่วมถวายพระพรชัยมงคลในช่วงเวลาของพระราชพิธีบรมราชาภิเษกได้อย่างสมพระเกียรติ ในระหว่างวันที่ ๔ – ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และกำหนดให้วันจันทร์ที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษในปี ๒๕๖๒ อีก ๑ วัน จึงทำให้ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลบรรจุเป็นพนักงานราชการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวัน – เวลา และสถานที่สรรหาและเลือกสรรมีการเปลี่ยนแปลง

          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ (๑) และ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จึงให้แก้ไขประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลบรรจุเป็นพนักงานราชการ สังกัดมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ โดยยกเลิกความในข้อ ๑๐. และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

          ข้อ ๑๐. วันที่สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) ดังนี้

                    ๑๐.๑ วันที่สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

                    ๑๐.๒ วันที่สอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข)
                              วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒  เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
                              วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๐๐  - ๑๒.๐๐ น.
                        (สถานที่จะแจ้งให้ทราบในวันที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร) 
 
          นอกนั้นให้ไว้คงเดิม

                              ประกาศ ณ วันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒


ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่>>Click<<

ประกาศฉบับที่ ๑ >>Click<<รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6590712 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558