มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ สร้างชื่อคว้ารางวัลการแข่งขันทักษะวิชาการวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 5

19 มีนาคม 2562 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
 

นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ สร้างชื่อคว้ารางวัลการแข่งขันทักษะวิชาการวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 5อาจารย์ว่าที่เรือตรีอภิสิทธิ์ ชัยมัง รองคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ด้วยคณะครุศาสตร์ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 15 – 17 กุมภาพันธ์ 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ผลการแข่งขันปรากฏว่านักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้รับรางวัลดังนี้

รางวัลชนะเลิศ จำนวน 8 รายการ ได้แก่
 การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่งชาย : นายจักริน จันทร์เป็ง
 การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่งหญิง : นางสาวอุษณา พรหมกันธา
 การประกวดอ่านทำนองเสนาะ (อินทรวิเชียรฉันท์ 11) : นางสาวนันทิกานต์ อาจหาญ
 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง : นางสาววริศรา วิฉายา , นางสาวธันยพร ชัยวรรณ์ และนางสาวกาญจนา ธิวรรณ์
 การแข่งขันผลิตสื่อการเรียนการสอนไอซีทีสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : นายสกนธ์ ประพันธ์แก้ว , นายฐาปนันท์ ปัญญามี และนางสาวปุณยนุช สุขรอด
 การประกวดสื่อการเรียนการสอนสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : นางสาวฟารีดะห์ สะมะจี , นางสาววิภาพร ทองเพ็ญ และนางสาวจิรภิญญา ขันพา
 การประกวดนวัตกรรมสังคมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น : นายรชานนท์ อนุชัย , นางสาวนงนภัส ตาบุรี , นายศุภกิตติ์ สีลิน , นายอาทิตย์ ซาวบุญตัน และนางสาวรัตติกาล โลกคำลือ
 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น หัวข้อ “ราชภัฏกลมเกลียว หนึ่งเดียวสัมพันธ์” : นายนิคม วินิจอุทัย , นายอานุภาพ สันติชัยชาญ และ นายพิทักษ์ ชมพูนุทแจ่มจรัส

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จำนวน 3 รายการ ได้แก่
 การแข่งขันการต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอ – แม็ท) ประเภททีม : นายสรชัย แซ่หาง และ นายชลธี โมมีเพชร
 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ : นางสาวอรณัญช์ คำปล้อง , นางสาวปิยวรา ศรีคำมูล และนางสาววิไลวรรณ จันทรา
 การแข่งขันสื่อสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย : นางสาวสิริวรรณ เสือบาง , นางสาวเจนจิรา จันทร์ทิพย์ และ นางสาวสุมิตรา แก้วปัน

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จำนวน 2 รายการ ได้แก่
 การประกวดอ่านทำนองเสนาะ (อินทรวิเชียรฉันท์ 11) : นางสาวจิราพรรณ เจนสาม
 การแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน : นางสาวจิราพรรณ วงศ์ใหญ่

รางวัลชมเชย จำนวน 3 รายการ ได้แก่
 การประกวดขับร้องเพลงสากล หญิง : นางสาวเสาวลักษณ์ วรมิตร
 การประกวดกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ : นางสาวชลธินีพันธ์ วสุวัต และ นางสาวจีราพรรณ จริยเดชากุล
 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น หัวข้อ “ราชภัฏกลมเกลียว หนึ่งเดียวสัมพันธ์” : นางสาวจันทร์จิรา มูลแก้ว , นางสาวบรูไน แผ่นคำ และ นางสาวภัทรวดี ไชยพิน


ข่าว  : สุกัญญา แก้ววรรณ นักประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ม.ราชภัฏเชียงใหม่ 

ที่มาข้อมูล / ภาพ : คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏเชียงใหม่


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และ เป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6590713 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558