มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มร.ชม. จัดปัจฉิมนิเทศสานสัมพันธ์พร้อมชี้แนะแนวทางการประกอบอาชีพ

15 มีนาคม 2562 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
 

วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มร.ชม. จัดปัจฉิมนิเทศสานสัมพันธ์พร้อมชี้แนะแนวทางการประกอบอาชีพเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศให้แก่นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2561 ประกอบด้วย สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาการท่องเที่ยว และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จำนวน 53 คน เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง สร้างความรักความผูกพันต่อมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งแนะนำแนวทางการประกอบอาชีพเพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตในสังคม ได้อย่างเป็นสุข สร้างประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว ท้องถิ่น และประเทศชาติ
ภายในงานจัดให้มีกิจกรรมลอดซุ้มแสดงความยินดี บูมน้องพี่วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน การบรรยายให้ความรู้ด้านการประกอบอาชีพภายหลังสำเร็จการศึกษา ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณนิสา กันยาวรารักษ์ ประกันสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นวิทยากร จากนั้นตัวแทนคณะผู้บริหาร นำโดย อาจารย์ ดร.วีรวิชญ์ ปิยนนทศิลป์ , อาจารย์พุทธชาติ ยมกิจ รองคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วย อาจารย์พงศ์กรณ์ ทิพย์ปัญญา หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ อาจารย์ปัทมา รัตนกมลวรรณ หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์ และคณาจารย์ในสังกัดวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ร่วมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกแสดงความยินดีกับนักศึกษา
ประมวลภาพกิจกรรม >> Click    

ข่าว  : สุกัญญา แก้ววรรณ นักประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ม.ราชภัฏเชียงใหม่ 

ที่มาข้อมูล / ภาพ : วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ม.ราชภัฏเชียงใหม่


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และ เป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6590712 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558