มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จับมือสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา

9 กุมภาพันธ์ 2562 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จับมือสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่

ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา


 

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 ผศ.ดร.สมบัติ สิงฆราช รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) การส่งเสริมประชาธิปไตยในสถาบันการศึกษาและการอบรมให้ความรู้ด้านการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองวิถีประชาธิปไตยภายในมหาวิทยาลัยและชุมชน แก่ผู้นำนักศึกษา 12 สถาบัน โดยมีผู้แทนนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา มหาวิืทยาลัยพายัพ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ สถาบันการพลศึกษาเชียงใหม่ และสถาบันพัฒนศิลป์เชียงใหม่ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ณ ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

       ทั้งนี้ การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยส่งเสริมสนับสนุนให้เยาวชน นักเรียน นิสิตนักศึกษาและเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมและร่วมกันขับเคลื่อนประชาธิปไตยอันเป็นการพัฒนาประชาธิปไตยในระยะยาวอย่างมั่นคงและยั่งยืนปลูกฝังผู้นำนักศึกษาและเยาวชนให้ตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของตนต่อการพัฒนาประชาธิปไตย ควบคู่ไปกับการสร้างความปรองดองของคนในชาตินำไปสู่การปฏิรูปประเทศให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่12 โดยการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่

ในการนี้ืได้รับเกียรติจาก นายเกรียงไกร พานดอกไม้ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดเชียงใหม่ บรรยายพิเศษเรื่อง การส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา มีผู้แทนนักศึกษาจาก12สถาบันอุดมศึกษา จำนวน 40 คน ร่วมรับฟังการบรรยายภาพ – ข่าว : นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์

                 งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

 

ติดตามประมวลภาพกิจกรรม >> Click    

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็น

 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6359753 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558