มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

adiCET ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดประชุม Water – Energy - Food Nexus Workshop 2019 มุ่งสู่ Smart & Green Campus

8 กุมภาพันธ์ 2562 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
 

adiCET ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดประชุม Water – Energy - Food Nexus Workshop 2019 มุ่งสู่ Smart & Green Campus          ดร.วรจิตต์  เศรษฐพรรค์  คณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (adiCET) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 21 – 22 มกราคม ที่ผ่านมา วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ Water – Energy - Food Nexus Workshop 2019 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต่อยอดความร่วมมือระหว่าง Office of Naval Research (ONR), ประเทศสหรัฐอเมริกา กับวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมทั้งพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่สู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวอัจฉริยะ Smart & Green Campus และเพื่อเป็นศูนย์กลางการวิจัยสำหรับเป็นแบบอย่าง Smart Campus ในการขยายเครือข่ายการวิจัยกับมหาวิทยาลัยในระดับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) ต่อไป

         ทั้งนี้ได้จัดให้มีการบรรยายและเยี่ยมชนฐานความรู้ ประกอบด้วย อาคารประหยัดพลังงาน Energy Efficient Buildings บ้านอัจฉริยะและรถไฟฟ้า Smart Home with EV ชุมชนอัจฉริยะ Smart Community การปลูกผักใต้พื้นที่แผงและฟาร์มอัจฉริยะ Agrovoltaic/Smart farm ศูนย์พลังงานชีวภาพหมุนเวียนเพื่อมุ่งสู่ชุมชนปลอดขยะ BioEnergy Cycle Center – Zero Waste อาคารพลังงานแสงอาทิตย์ 700kW BioEnergy Cycle Center และถนนขยะจากบล็อกขยะพลาสติก Recycled Road Blocks from Waste Plastics ซึ่งได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ผลิตบล๊อกปูถนนที่มีชื่อย่อของผู้ร่วมงาน และนำไปปูทางเดินบริเวณทางขึ้นอาคาร 700kW

         สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมมีจำนวนทั้งสิ้น 37 คน จาก 16 หน่วยงาน 8 ประเทศ ได้แก่ Ministry of Energy, Manpower, Industry ประเทศบรูไน Institute of Technology of Cambodia ประเทศกัมพูชา Chemical Engineering Department, Universitas Gadjah Mada ประเทศอินโดนีเซีย Universiti Teknologi MARA (UiTM) ประเทศมาเลเซีย De La Salle University ประเทศฟิลิปปินส์ Ho Chi Minh City University of Technology (HCMUT) ประเทศเวียดนาม Office of Naval Research ประเทศสหรัฐอเมริกา Hawaii Natural Energy Institute, University of Hawaii ประเทศสหรัฐอเมริกา และจากประเทศไทย ได้แก่ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ National Metal and Materials Technology Center (MTEC) , สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ National Science and Technology Development Agency (NSTDA) , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT) , บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี The Joint Graduate School of Energy and Environment King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT) ,  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ,   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ,  มหาวิทยาลัยนเรศวร และวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ภายในงานได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุม ณ เชียงใหม่ เวิลด์ กรีน ซิตี้ วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
ข่าว  : สุกัญญา แก้ววรรณ นักประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ม.ราชภัฏเชียงใหม่ 

ที่มาข้อมูล / ภาพ : วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  https://www.facebook.com/pg/adicetfan/photos/?tab=album&album_id=2331648630181015

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และ เป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6436836 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558