มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ภาควิชาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดงาน เปิดบ้านภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ GEO - INFO 2019

7 กุมภาพันธ์ 2562 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

ภาควิชาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดงาน

เปิดบ้านภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ GEO - INFO 2019
 

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ผศ.ดร.มาโนชย์ นวลสระ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน เปิดบ้านภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ GEO - INFO 2019 และการแข่งขันตอบปัญหาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 15 อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีคณะผู้บริหาร อาจารย์ภาควิชาภูมิศาสตร์ นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง และ ลำพูน กว่า 200 คน เข้าร่วมพิธี  โดยมี อ.วรวิทย์  ศุภวิมุติ  หัวหน้าภาควิชาภูมิศาสตร์ เป็นผู้กล่าวรายงานและกล่าวต้อนรับ

ภายในงานมีการบรรยายพิเศษ เรื่อง การทำแผนที่รายละเอียดสูงด้วย UAV  โดย อ.ดร.รัชพล สัมพุทธานนท์ การสาธิตการบินอากาศยานไร้คนขับ นิทรรศการการเรียนรู้ความหมายของแผนที่ แผนที่ฝุ่น PM 2.5 แผนที่เศรษฐกิจพิเศษในประเทศไทย แผนที่ความหนาแน่นประชากรของโลก WORK SHOP การทำแผนที่แบบง่ายใน 10 นาที การรับรู้ระยะไกล ภาพถ่ายจากดาวเทียม การเรียนรู้ผลงานวิจัยด้านภูมิศาสตร์ อาทิ การวิเคราะห์เชิงพื้นที่การขยายตัวของพื้นที่ปลูกยางพาราในจังหวัดเชียงราย การจัดการพื้นที่ทับซ้อนในเขตอุทยานแห่งชาติ ดอยอินทนนท์ การจัดการไฟป่า ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ กรณ๊ศึกษาป่าแม่แจ่ม อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ การเรียนรู้ เรื่อง โฟโตแกรมเมตรี การสำรวจและจัดสร้างข้อมูล GIS ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้ด้านภูมิศาสตร์ และนำไปต่อยอดในด้านการศึกษาและการประกอบอาชีพในอนาคต  อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรสาขาวิชาภูมิสารสนเทศ เป็นเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนในทุก ๆ ด้าน เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพและเกิดการแลกเปลี่ยนระหว่างสถาบัน สร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กับโรงเรียนในเครือข่าย ทั้ง 20 โรงเรียน ได้แก่

1.       โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์    

2.       โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

3.       โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม  

4.       โรงเรียนแม่แตง

5.       โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม

6.       โรงเรียนสันกำแพง

7.       โรงเรียนสันติสุข 

8.       โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

9.       โรงเรียนสันทรายวิทยาคม

10.      โรงเรียนดาราวิทยาลัย

11.      โรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล

12.      โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม

13.      โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม    

14.      โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา

15.      โรงเรียนแม่แจ่ม       

16.      โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย

17.      โรงเรียนจอมทอง     

18.      โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง

19.      โรงเรียนวชิราลัย      

20.      โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

 

ภาพ – ข่าว : นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 


ติดตามประมวลภาพกิจกรรม >> Click    

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (ดี)         

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6607397 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558