มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

นิเทศศาสตร์’ราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีทำบุญครบรอบ 33 ปี

29 มกราคม 2562 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
 

นิเทศศาสตร์’ราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีทำบุญครบรอบ 33 ปี           เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2562 พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง เมตตาประกอบพิธีทำบุญในโอกาสครบรอบ 33 ปี “นิเทศศาสตร์’ราชภัฏเชียงใหม่” เพื่อความเป็นสิริมงคล จากนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์  ปิ่นทอง อาจารย์อาวุโส ได้ให้เกียรติเล่าความเป็นมาของภาควิชานิเทศศาสตร์เริ่มต้นจากการจัดตั้งโปรแกรมวิชาวารสารศาสตร์และการประชาสัมพันธ์ และโปรแกรมวิชาศิลปะการสื่อสารและการโฆษณา โดยได้พัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างการบริหารงาน มุ่งเน้นความเป็นเลิศทั้งนักศึกษา อาจารย์ สร้างนักสื่อสารที่มีความรู้ความสามารถในทักษะด้านต่าง ๆ บนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อท้องถิ่นและสังคม ดังคำขวัญที่ว่า “สื่อสาร สร้างสรรค์ รู้ทันสื่อ” ทั้งนี้มีคณาจารย์อาวุโส ผู้บริหาร คณาจารย์ ศิษย์เก่า และนักศึกษา เข้าร่วมในพิธีจำนวนมาก ณ ห้องเอื้องไอยเรศ อาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


ข่าว  : สุกัญญา แก้ววรรณ นักประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ม.ราชภัฏเชียงใหม่ 

ที่มาข้อมูล / ภาพ : อาจารย์พลศรัณย์ ศันยทิพย์ หัวหน้าภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มร.ชม.


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และ เป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6436836 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558