มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มร.ชม. ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดอบรมเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการด้านอีคอมเมิร์ซ หลักสูตรการสร้างธุรกิจในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลสำหรับกลุ่มโรงเรียน ทสรช. ระยะที่ 3 ภาคเหนือ

30 พฤศจิกายน 2561 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

มร.ชม. ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดอบรมเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการด้านอีคอมเมิร์ซ

หลักสูตรการสร้างธุรกิจในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลสำหรับกลุ่มโรงเรียน ทสรช. ระยะที่ 3 ภาคเหนือ


 

          เมื่อวันที่  30 พฤศจิกายน 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มอบหมายให้ ผศ.เดชวิทย์ นิลวรรณ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการด้านอีคอมเมิร์ซในหลักสูตรการสร้างธุรกิจในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลสำหรับกลุ่มโรงเรียน ทสรช. ระยะที่ 3 ณ ห้องเอื้องสามปอยหลวง ชั้น 15 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พื้นที่เวียงบัว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีการอบรมในวันที่ 30 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2561


         
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการด้านอีคอมเมิร์ซในหลักสูตรการสร้างธุรกิจในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลสำหรับกลุ่มโรงเรียน ทสรช. ระยะที่ 3 สำหรับภาคเหนือ” เป็นโครงการในความร่วมมือของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในฐานะเครือข่ายการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการใช้ไอซีทีสร้างรายได้ ในกลุ่มโรงเรียน ทสรช.และร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดอบรม ร่วมกับ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ,สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) , กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจัดขึ้นเพื่อให้ความรู้กับนักเรียนในเครือข่าย มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ทสรช.) โดยมีวิทยากรจากหน่วยงานให้ความรู้ด้านการทำธุรกิจเพื่อสร้างรายได้แก่ชุมชน อาทิ การบริหารจัดการบัญชีและภาษีอากร การท่องเที่ยวชุมชน การออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ กิจกรรม work shop เทคนิคการบริหารจัดการร้านค้าออนไลน์ ระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ การจัดส่งสินค้า การประชาสัมพันธ์ โดย Search Engine Marketing (SEM) และเทคนิคการบริหารจัดการร้านค้าออนไลน์:เทคนิคการจัดการกับเรื่องร้องเรียนการบริหารคลังสินค้า การกำหนดราคาขาย การตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือการตลาดออนไลน์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและนักเรียนมีประสบการณ์ในการเป็นผู้ประกอบการขายสินค้าออนไลน์สร้างรายได้ให้กับนักเรียนโรงเรียนและชุมชนในท้องถิ่น โดยการดำเนินงานระยะที่ 3 ปี 2561 ได้มีการขยายผลการดำเนินงานไปยังโรงเรียนในภูมิภาครวม 31 โรงเรียน พร้อมทั้งขยายเครือข่ายพี่เลี้ยงไปยัง                                         มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในการร่วมดำเนินกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือ/สนับสนุนโรงเรียนในโครงการมีประมาณการผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวม 120 – 140 คน ประกอบด้วยครู-นักเรียนจากภาคเหนือ กลาง ตะวันออกและตะวันตก ประมาณ 100 – 120 คน และ อาจารย์ – นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำนวน 20 คน

ภาพ – ข่าว : นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข้อมูล: คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


 

ประมวลภาพกิจกรรม >> Click    

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6592609 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558