มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างหอพักนักศึกษา พื้นที่ศูนย์แม่ริม (หลังที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

21 พฤศจิกายน 2561 โดย นิภาพร ทุกอย่าง
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างหอพักนักศึกษา
พื้นที่ศูนย์แม่ริม (หลังที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการ
ประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๑,๑๓๕,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
กำหนดรับเอกสารระหว่างวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 21 ธันวาคม 2561
กำหนดสิ้นสุดการสอบถามข้อมูลวันที่ 12 ธันวาคม 2561
กำหนดวันสิ้นสุดการชี้แจงข้อสอบถาม 17 ธันวาคม 2561
กำหนดการเสนอราคาวันที่ 24 ธันวาคม 2561 ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
กำหนดวันตรวจสอบเอกสารเสนอราคา 25 ธันวาคม 2561
ไฟล์แนบ ::

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6607390 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558