มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

CMRU Cafeteria ขอเชิญชวนผู้ใช้บริการศูนย์อาหารร่วมแนะนำติชมการให้บริการ ผ่านแบบประเมินความพึงพอใจออนไลน์ (Scan QRcodeในลิงค์ข่าว)

15 พฤศจิกายน 2561 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

CMRU Cafeteria ขอเชิญชวนผู้ใช้บริการศูนย์อาหารร่วมแนะนำติชมการให้บริการ

ผ่านแบบประเมินความพึงพอใจออนไลน์ (Scan QRcodeในลิงค์ข่าว)          สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญชวน อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และผู้ใช้บริการศูนย์อาหารทุกท่านร่วมตอบแบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์อาหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ CMRU Cafeteria  ผ่านแบบประเมินออนไลน์ โดยสามารถ Scan QRcode เพื่อตอบแบบประเมินได้ทาง www.cmru.ac.th หมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2562 ทั้งนี้เพื่อนำข้อเสนอแนะและความคิดเห็นมาดำเนินการปรับปรุงแก้ไขการให้บริการและพัฒนาคุณภาพการให้บริการของศูนย์อาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 

ข้อมูล: สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ภาพ - ข่าว: นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 


 

ภาพศูนย์อาหาร >> Click    

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6436799 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558