มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และนักศึกษาที่ได้รับทุนสนับสนุน นำเสนอผลงานวิจัยในงาน 17th World Lake Conference ประเทศญี่ปุ่น

12 ตุลาคม 2561 โดย วัชราวรรณ กันทา
 

ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และนักศึกษาที่ได้รับทุนสนับสนุน

นำเสนอผลงานวิจัยในงาน 17th  World Lake Conference ประเทศญี่ปุ่น


 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ประจำศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่น (BRIC) และภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ อ.ดร.ทัตพร คุณประดิษฐ์   อ.ดร.ณัฐธิดา สุภาหาญ   อ.ดร.รุ่งนภา ทากัน   อ.ดร.พิษณุภาคิณ ไชยมงคล และ ผศ.ดร.พงษ์พันธุ์ ลีฬหเกรียงไกร  ที่ได้รับทุนสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับค่าที่พักค่าลงทะเบียน และ excursion ในการนำเสนองานวิจัยงานประชุม 17th  World Lake Conference ณ Ibarakiประเทศญี่ปุ่น ในวันที่ 15 - 19 ตุลาคม 2561

นอกจากนี้ ยังมีนักศึกษาจากภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับทุนอีก 3 คน ได้แก่ นางสาววัลภา  กองอินตา นักศึกษาระดับปริญญาโท (การสอนวิทยาศาสตร์)  นายเมธี คนฟู และนายอนุเดช จันทง นักศึกษาระดับปริญญาตรี (ชีววิทยา)  โดยเป็นนักศึกษาที่วิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพของ อ.ดร.รุ่งนภา ทากัน ผศ.ดร.พงษ์พันธุ์ ลีฬหเกรียงไกร และ อ.ดร.ทัตพร คุณประดิษฐ์ ตามลำดับ 

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (ดี) 

 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6327024 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558