มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

นักศึกษานิเทศศาสตร์ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ผุดโครงการ BIKE ZONE ตั้งเป้าจัดระเบียบพื้นที่จอดรถภายในมหาวิทยาลัย

 

นักศึกษานิเทศศาสตร์ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ผุดโครงการ BIKE ZONE

ตั้งเป้าจัดระเบียบพื้นที่จอดรถภายในมหาวิทยาลัยนายสมบูรณ์ ปุญญปาณ ประธานโครงการ ไบค์โซน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า นักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์ - อาทิตย์) ชั้นปีที่ 4 ได้จัดทำโครงการเพื่อส่งเสริมการจัดระเบียบการจอดรถ ของยานพาหนะประเภทสองล้อภายในมหาวิทยาลัย ทั้ง รถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ รถจักรยานยนต์ และรถจักรยาน ซึ่งมีขนาดตัวรถที่แตกต่างกันและใช้พื้นที่ในการจอดต่างกัน โดยมีการรณรงค์ให้บุคลากร นักศึกษา ผู้ติดต่อราชการ จอดรถอย่างทีระเบียบโดยแยกตามความเหมาะสมของประเภทรถ เพื่อให้สามารถใช้พื้นที่จอดรถได้อย่างเต็มประสิทธิภาพการรองรับปริมาณการจอดรถจักรยานยนต์อย่างแท้จริง ในชื่อโครงการ “ไบค์โซน” ซึ่งเป็นโครงการที่จัดขึ้นในรายวิชาโครงการพิเศษด้านนิเทศศาสตร์ โดยคณะทำงานโครงการ ฯ ได้ทำการสำรวจพื้นที่จุดจอดรถจักรยานยนต์และรถจักรยานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ร่วมกับงานวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม กองอาคารสถานที่ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา เพื่อกำหนดแผนการใช้พื้นที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และใช้เทคโนโลยีบูรณาการการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพและสะดวกรวดเร็ว  โดยพัฒนาสื่อในฟังก์ชั่นARให้ใช้งานร่วมกับแอพพลิเคชั่นทางการของมหาวิทยาลัย CMRU APP โดยมีการแสดงแผนที่แจ้งจุดจอดรถภายในมหาวิทยาลัยเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักศึกษาและผู้ติดต่อราชการในการหาข้อมูลสถานที่จอดรถควบคู่กับการรณรงค์เรื่องวินัยการจอดรถในพื้นที่สาธารณะเพื่อลดปัญหาที่จอดรถไม่เพียงพอและปัญหาการจราจรภายในมหาวิทยาลัยโดยที่ผ่านมาได้จัดระเบียบการจอดรถตามหลักเกณฑ์อย่างจริงจังในพื้นที่นำร่องที่กองอาคารสถานที่จัดสรรเป็นพื้นที่ตัวอย่างตามแผนของโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน - 7 ตุลาคม 2561 และจะได้ทำการสรุปผลจากการทดลองดำเนินการเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อยอดสู่การแก้ไขปัญหาจุดจอดรถอย่างยั่งยืนได้ในอนาคตภาพ – ข้อมูล : ประธานโครงการและกรรมการโครงการ BIKE ZONE นักศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าว : นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

  

ติดตามโครงการ >> Click    

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

 

 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6327027 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558