มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

นักศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร์ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ คว้ารองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดคลิปวีดิโอ ในหัวข้อ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา”

 

 

นักศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร์ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ คว้ารองชนะเลิศอันดับ 1

การประกวดคลิปวีดิโอ ในหัวข้อ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสาเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 ตัวแทนนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  เข้ารับโล่รางวัลจากนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ณ หอประชุม เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดคลิปวีดิโอ ในหัวข้อ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสาภายใต้โครงการอบรม การจัดทำและประกวดสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2561 ซึ่งจัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ กระทรวงวัฒนธรรม โดยผลงานของนักศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้แก่ นายเศคาริยาห์ ฤทธิ์นรกานต์ ,นายพงศกร กรรณิการ์ ,นายณัฐพล พรหมเทศ ซึ่งมี  อาจารย์พลศรัณย์ ศันยทิพย์ อาจารย์ประจำภาควิชานิเทศศาสตร์ เป็นที่ปรึกษาได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดคลิปวีดิโอ หัวข้อ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสาโครงการอบรมการจัดทำและประกวดสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จึงขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้


ภาพ – ข้อมูล : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าว: นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี


 

ประมวลภาพกิจกรรม >> Click    

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6327027 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558