มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เชิญร่วมสัมมนา “ก้าวแรกสู่ Creator” 12 ตุลาคม นี้

 

ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เตรียมจัดสัมมนา ก้าวแรกสู่ Creator”  เชิญชวนผู้สนใจรับฟังโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  12 ตุลาคม  นี้
นางสาว รัตนวดี อันเตวา ประธานโครงการสัมมนาภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า นักศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร์                    คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กำหนดการจัดสัมมนาในหัวข้อ ก้าวแรกสู่ Creator” ในวันศุกร์ ที่ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 - 16.00 น.  ณ ห้อง Mini Theater    ชั้น 4 อาคารสำนักงานดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ซึ่งเป็นโครงการที่จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการสร้างสรรค์ Content บนเว็บไซต์ Youtube ให้น่าสนใจ และสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานให้ประสบผลสำเร็จ โดยได้รับเกียรติจากคุณภาณุพรรณ จันทะวงษ์  (เจแปน) เจ้าของ Buffet Production ผู้ที่อยู่เบื้องหลังโฆษณาแบรนด์ดังมากมาย และยังเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการผลิต หนังสั้นและ MUSIC VIDEO ให้กับศิลปินแนวหน้าของประเทศมากมาย มาเป็นวิทยากร ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เข้าร่วมการสัมมนา จึงขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมรับฟังการสัมมนา  ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สอบถามข้อมูลและสำรองที่นั่ง ได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 094-830-7121

ภาพ – ข่าว : นักศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6327024 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558