มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ศูนย์พัฒนามนุษย์และบุคคลที่มีความพิการจัดโครงการประชุมอาจารย์ผู้สอน นักศึกษาที่มีความพิการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี 2561

13 กันยายน 2561 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

ศูนย์พัฒนามนุษย์และบุคคลที่มีความพิการจัดโครงการประชุมอาจารย์ผู้สอน

นักศึกษาที่มีความพิการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี 2561เมื่อวันพุธที่ 5 กันยายน 2561 ศูนย์พัฒนามนุษย์และบุคคลที่มีความพิการ ได้จัดโครงการประชุมอาจารย์ผู้สอนนักศึกษาที่มีความพิการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารการศึกษาพิเศษ เรื่อง “แนวทางการจัดการศึกษาและแนวทางการช่วยเหลือนักศึกษาพิการในมหาวิทยาลัย” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยและระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาระบบการให้บริการ รวมถึงการจัดการศึกษาให้กับนักศึกษาพิการ แนวทางการช่วยเหลือทางการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่มีความพิการประเภทต่าง ๆ ในการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาที่มีความพิการให้ประสบความสำเร็จทางการศึกษาในมหาวิทยาลัยได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ สิงฆราช รองอธิการบดี เป็นประธาน และร่วมพูดคุยรับฟังแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับอาจารย์และบุคลากร จากคณะรวมทั้งหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย ในการช่วยเหลือและจัดการศึกษาให้กับนักศึกษาพิการเรียนร่วมในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมี รศ.ดร.สมเกตุ อุทธโยธา ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนามนุษย์และบุคคลที่มีความพิการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นผู้รายงานการดำเนินโครงการ

ภาพ – ข่าว : ศูนย์พัฒนามนุษย์และบุคคลที่มีความพิการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6328141 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558