มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

รั้วดำ – เหลือง เชิญผู้แทนสถานศึกษา 17 จังหวัดภาคเหนือ ร่วมการประชุมสัมมนา ระบบและกลไกการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมจัดบรรยายพิเศษ “ระบบคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา2562”

7 กันยายน 2561 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

รั้วดำ – เหลือง เชิญผู้แทนสถานศึกษา 17 จังหวัดภาคเหนือ ร่วมการประชุมสัมมนา

ระบบและกลไกการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 พร้อมจัดบรรยายพิเศษ “ระบบคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา2562”

 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาระบบและกลไกการเข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องสันพระเนตร โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว  อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วยอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ตาก นครสวรรค์ น่าน พะเยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน สุโขทัย อุทัยธานีร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด

ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก รศ.เพ็ญรัตน์ หงษ์วิทยากร รองเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ คณะกรรมการพัฒนาระบบ TCAS ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง “ระบบคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562” เพื่อให้ความรู้แก่บุคลากรทางการศึกษา โดยมี คณะผู้บริหาร อาจารย์ฝ่ายแนะแนว อาจารย์ฝ่ายวิชาการ และบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือให้ความสนใจเข้าร่วมการประชุมและสัมมนา กว่า 200 คน จาก 167 โรงเรียน

ผศ.เกษรา ปัญญา ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาดังปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่ว่า “การศึกษาเป็นหัวใจของการพัฒนาท้องถิ่น” ผลิตบัณฑิตหลากหลายสาขาวิชาชีพเพื่อรับใช้สังคมโดยในปีการศึกษา 2562 ยังคงใช้ระบบ T – CAS ในการคัดเลือกนักศึกษา ทั้งนี้สืบเนื่องจากปีการศึกษา 2561 ที่ผ่านมาเป็นครั้งแรกที่ใช้ระบบดังกล่าวในการรับเข้านักศึกษา จึงอาจมีบางกระบวนการที่ยังต้องพัฒนาการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นจึงได้จัดการประชุมและสัมมนาในครั้งนี้เพื่อแนะนำให้บุคลากรทางการศึกษาซึ่งมีความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพทางด้านการศึกษาและขับเคลื่อนกระบวนการรับเข้านักศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จะได้จัดส่งระเบียบการรับสมัครพร้อมกำหนดการรับนักศึกษาไปยังโรงเรียนในเครือข่ายเป็นลำดับต่อไป โดยหากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-885-963 หรือ 053-885-960-79 หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ www.academic.cmru.ac.th

ภาพ :นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

นางสาวนิตยา  พุทธิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

นางสาวพิชฌาย์ธรณ์  ธรรมชัย นักวิชาการศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผล   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าว: นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

 

  

ประมวลภาพกิจกรรม >> Click    

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6328141 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558