มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดอบรมแปรรูปธัญพืชอบกรอบพร้อมข้าวพองและลูกเดือยเพื่อสุขภาพ

29 สิงหาคม 2561 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ม.ราชภัฏเชียงใหม่

จัดอบรมแปรรูปธัญพืชอบกรอบพร้อมข้าวพองและลูกเดือยเพื่อสุขภาพ


 

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดอบรมโครงการพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการโดยใช้ความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นฐาน หลักสูตรอบรมการทำธุรกิจแปรรูปธัญพืชอบกรอบพร้อมข้าวพองและลูกเดือยเพื่อสุขภาพ เมื่อวันที่ ๑๙ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมใหญ่ (๒๘๑๐๑) ชั้น ๑ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อาคาร ๒๘) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และโรงงานต้นแบบแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ศูนย์แม่ริม) โดยมีอาจารย์ ดร.ศิริมาศ โกศัลย์พิพัฒน์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติกล่าวเปิดการฝึกอบรม การจัดอบรมหลักสูตรดังกล่าวมีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้นจำนวน ๖๗ คน โดยตลอดหลักสูตรผู้เข้าร่วมการอบรมจะได้รับความรู้ด้านความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาหารเพื่อสุขภาพ, มาตรฐานการผลิตอาหารที่ถูกสุขลักษณะ, การเก็บรักษาและยืดอายุ ผลิตภัณฑ์ และมาตรฐานการรับรองผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง, วิธีการคำนวณต้นทุน และจุดคุ้มทุนของธุรกิจส่วนตัว,การคิดราคาผลิตภัณฑ์จากการแปรรูปธัญพืชอบกรอบพร้อมข้าวพอง และลูกเดือยเพื่อสุขภาพ พร้อมรับประทาน, หลักการ และเทคนิคแปรรูปข้าวพอง และลูกเดือยให้เป็นธัญพืชพร้อมรับประทาน ตลอดจนปฏิบัติการแปรรูปธัญพืชอบกรอบพร้อมข้าวพอง และลูกเดือยเพื่อสุขภาพ พร้อมรับประทานในรูปแบบถ้วย และอัดแท่ง โดยมีวิทยากรผู้จากเชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยพะเยา บรรยายให้ความรู้ และถ่ายทอดเทคนิคปฏิบัติการแปรรูปธัญพืชอบกรอบพร้อมข้าวพอง และลูกเดือยเป็นผลิตรูปแบบต่างๆ อย่างใกล้ชิด

 

 


ภาพ/ข่าว นางกรรณิการ์ ชุมภูชนะภัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและสารสนเทศ

 

  

ประมวลภาพกิจกรรม >> Click    

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6327025 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558