มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปี 2561

29 สิงหาคม 2561 โดย วัชราวรรณ กันทา
 

สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

จัดการประชุมสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปี 2561 

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561 ผศ.เกษรา ปัญญา ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 - 4 ณ ห้องประชุมเอื้องสามปอยหลวง ชั้น 15 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา บุคลากรด้านการศึกษา ผู้แทนคณะ จากคณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาการจัดการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติและวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมการประชุมสัมมนาโดยพร้อมเพรียง

ภายในงานมีการบรรยายเรื่อง "บทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาและการดูแลนักศึกษาในเจเนเรชั่นใหม่" ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์สุทธิณีย์ ฉัตรยาลักษณ์  จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นอกจากนี้ยังมีการบรรยายชี้แจงการใช้งานระบบบันทึกกิจกรรม รายละเอียดเรื่องทุนการศึกษาและการประกันอุบัติเหตุสำหรับนักศึกษา โดย นายสยาม กันหาลิลา ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา และนายวัสสพล ฝั้นกาศ นักวิชาการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และการบรรยายเรื่อง “ใช้งานระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับอาจารย์ที่ปรึกษา” โดย ผศ.เกษรา ปัญญา ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล พร้อมด้วยบุคลากร จากสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล กล่าวว่า การประชุมสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษา ระดับปริญญาตรีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจแก่อาจารย์ที่ปรึกษาทั้งในด้านการใช้งานระบบสารสนเทศและเปิดโอกาสให้อาจารย์และบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่สำนักทะเบียนและประมวลผลได้มีโอกาสร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานอันจะนำไปสู่การพัฒนาด้านการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป

 


ภาพ : นางสาววัชราวรรณ กันทา   นักประชาสัมพันธ์

ข่าว:  นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์

งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

ประมวลภาพกิจกรรม >> Click 

  

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (ดี) 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6436834 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558