มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ แจ้งกำหนดการ อบรมและสอบธรรมศึกษา ประจำปี 2561

24 สิงหาคม 2561 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

แจ้งกำหนดการ อบรมและสอบธรรมศึกษา ประจำปี 2561ผศ.สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ แจ้งว่า สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้กำหนดจัดการอบรมและสอบธรรมศึกษา ในโครงการธรรมศึกษาประจำปี 2561 จึงขอเชิญชวน นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และผู้ที่สนใจ เข้าอบรมและสอบธรรมศึกษา ชั้นตรี โท เอก โดยมีกำหนดการอบรมในวันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้องเอื้องสามปอยหลวง ชั้น 15 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยรับสมัครจำนวน 300 คน นักศึกษาที่เข้าร่วมจะได้รับหน่วยกิต กิจกรรม จำนวน 4 หน่วยกิต กำหนดสอบธรรมศึกษา ในวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 07.45 - 16.00 น. ณ ห้องเอื้องสามปอยหลวง ชั้น 15 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่                                  

ผู้สนใจติดต่อสอบถามและสมัครได้ที่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ชั้น 1 อาคารเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  โทรศัพท์ 053-885-899 , 053-885-880 และ 053-885-883  ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 5 ตุลาคม 2561

 

โดยมีกำหนดการดังนี้

กำหนดการอบรมธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก ประจำปี 2561 วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561  วลา 08.30 – 16.00 น.

ณ ห้องเอื้องสามปอยหลวง ชั้น 15 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 27)มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

เวลา 09.00 – 12.00 น.  อบรมวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม

เวลา 13.00 – 16.00 น.  อบรมวิชาธรรมะ วิชาพุทธประวัติ และวิชาเบญจศีล เบญจธรรม

 

 

กำหนดการสอบธรรมศึกษา ประจำปี 2561 วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 07.45 – 16.00 น. ณ ห้องเอื้องสามปอยหลวง 

ชั้น 15 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 27) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

เวลา 07.45 น.            พร้อมกัน ณ ห้องเอื้องสามปอยหลวง ชั้น 15 อาคารราชภัฏ เฉลิมพระเกียรติ

เวลา 08.00 น.            เริ่มพิธีเปิดสนามสอบธรรมศึกษา

เวลา 08.30 – 11.30 น.  สอบวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม

เวลา 13.00 – 13.50 น.  สอบวิชาธรรมะ

เวลา 14.00 – 14.50 น.  สอบวิชาพุทธประวัติ

เวลา 15.00 – 15.50 น.  สอบวิชาเบญจศีล เบญจธรรม

 

ภาพ – ข้อมูล : นายวีรพิชญ์ หิมารัตน์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าว : นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

ดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัคร >> Click    

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6328141 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558