มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ

 

ประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
เรื่อง  คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ

------------------------------------------------------

          เพื่อให้การสรรหาคณบดีวิทยาลัยนานาชาติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารและการดำเนินงานของวิทยาลัยนานาชาติ พ.ศ. 2557 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน พ.ศ. 2553 โดยอนุโลม
          อาศัยอำนาจตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารและการดำเนินงานของวิทยาลัยนานาชาติ พ.ศ. 2557 ข้อ 19 ประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน พ.ศ. 2553 ข้อ 8 คณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561 จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1  คณบดีวิทยาลัยนานาชาติต้องมีคุณสมบัติ ตามมาตรา 37 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ซึ่งจะเป็นบุคคลภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยก็ได้ และควรมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังนี้
(1) มีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นที่ยอมรับในสังคม
(2) มีวิสัยทัศน์และศักยภาพที่จะนำความเจริญและชื่อเสียงมาสู่วิทยาลัยนานาชาติ
(3) มีความเป็นผู้นำ ความคิดริเริ่ม สนใจและเล็งเห็นความสำคัญในกิจการของวิทยาลัยนานาชาติ
(4) มีความรู้ความสามารถทางวิชาการหรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของวิทยาลัยนานาชาติ
(5) มีประสบการณ์ด้านการบริหารระดับอุดมศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับหัวหน้าภาควิชาหรือเทียบเท่า
(6) สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เต็มเวลาให้แก่กิจการของวิทยาลัยนานาชาติ

ข้อ 2  วิธีการได้มา วิธีการได้มาซึ่งชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ กระทำด้วยวิธีการสมัคร ดังนี้
(1) การสมัครต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 ซึ่งจะเป็นบุคคลภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยก็ได้
(2) ให้ผู้สมัครยื่นใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการสรรหาด้วยตนเองเท่านั้น ภายในวัน เวลา และสถานที่ ที่คณะกรรมการสรรหาฯ กำหนด
          ** การยื่นใบสมัครให้ใส่ซองปิดผนึกจ่าหน้าซองถึง “ประธานคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ” และเมื่อได้รับใบสมัครแล้วให้คณะกรรมการสรรหาฯ จัดให้มีการประทับตรารับและลงทะเบียนรับไว้เป็นหลักฐานในวันที่รับใบสมัครตามระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณ

ข้อ 3  กำหนดการและขั้นตอนการสรรหา ให้เป็นไปตามตารางแนบท้ายประกาศนี้

  

ประกาศ  ณ  วันที่  22  สิงหาคม  พ.ศ.  2561


ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้ที่เว็บไซต์สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มรภ.ชม. www.council.cmru.ac.th

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6327026 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558