มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมประชุมสรุปโครงการ To be number one จังหวัดเชียงใหม่

22 สิงหาคม 2561 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ร่วมประชุมสรุปโครงการ To be number one จังหวัดเชียงใหม่ผศ.เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ได้เข้าร่วมประชุมสรุปโครงการ To be number one จังหวัดเชียงใหม่  ในโอกาสนี้ยังได้รับมอบประกาศนียบัตรในฐานะหน่วยงานที่มีผลงานดีเด่นตลอดปี  โดยมี นายประจวบ  กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  เป็นประธานในการประชุมและมอบประกาศนียบัตรณ  ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 6  สิงหาคม 2561 โดยจะได้นำนโยบายและผลสรุปจากการประชุมมาพัฒนาการดำเนินงานภายใต้โครงการTo be number one จังหวัดเชียงใหม่  ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้มีประสิทธิภาพต่อไปภาพ – ข้อมูล : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าว : นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

  

ประมวลภาพกิจกรรม >> Click    

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

 

 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6327022 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558