มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน่วยงานสนับสนุนวิชาการ สถาบัน สำนัก กอง ศูนย์ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมใจร่วมถวายเทียนพรรษาร่วมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา น้อมถวาย ณ วัดเชียงโฉม

29 กรกฏาคม 2561 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

หน่วยงานสนับสนุนวิชาการ สถาบัน สำนัก กอง ศูนย์

 ม.ราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมใจร่วมถวายเทียนพรรษาร่วมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา

 น้อมถวาย ณ วัดเชียงโฉม

         

          ผศ.สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำคณะผู้บริหาร และบุคลากร หน่วยงานสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้แก่  สำนักงานอธิการบดี สถาบันวิจัยและพัฒนา สำนักทะเบียนและประมวลผล สำนักหอสมุด  สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา หน่วยงานภายใน และผู้นำนักศึกษา ร่วมน้อมถวายเทียนพรรษา จตุปัจจัยไทยทาน และผ้าอาบน้ำฝน ถวายแด่ พระมหาเดชรชต สิริญาณเมธี ประธานฝ่ายสงฆ์ และพระสงฆ์ เนื่องในงานประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2561 ณ วัดเชียงโฉม (เจดีย์ปล่อง) ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและร่วมสืบสานประเพณีอันดีงาม

 
ภาพ: นายวีรพิชญ์ หิมารัตน์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าว : นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


 

ประมวลภาพกิจกรรม >> Click    

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

  

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6328141 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558