มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จับมือร่วม ธนาคารออมสิน จัดทำโครงการพัฒนาอาชีพมหาวิทยาลัยประชาชน มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ให้ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

25 กรกฏาคม 2561 โดย วัชราวรรณ กันทา
 

ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จับมือร่วม ธนาคารออมสิน

จัดทำโครงการพัฒนาอาชีพมหาวิทยาลัยประชาชน มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ให้ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

 


สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับธนาคารออมสิน ดำเนินโครงการสร้างเสริมทักษะอาชีพด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนาให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ อ.สันทราย อ.ดอยสะเก็ด อ.จอมทอง และ อ.ดอยเต่า ในระหว่างวันที่ ๑๔-๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อำนวยการ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วยอาจารย์สิริพร คืนมาเมือง รองผู้อำนวยการ ร่วมกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากธนาคารออมสิน ได้ดำเนินการอบรมโครงการพัฒนาอาชีพมหาวิทยาลัยประชาชน หลักสูตรการประดิษฐ์ตุงล้านนา ณ วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ พ่อครูพลเทพ บุญหมื่น ให้การฝึกอบรมอย่างใกล้ชิด

และในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ได้ดำเนินการอบรมหลักสูตรการทำลูกประคบ และยาหม่องสมุนไพร ณ โรงเรียนดอยเต่า อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมทักษะอาชีพด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนาให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ อ.ดอยเต่า และ อ.ฮอด ได้เพิ่มพูนทักษะความรู้ความสามารถ โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ แม่ครูจรรยา วงศ์ชัย ให้การฝึกอบรม และอาจารย์ธรรศ ศรีรัตนบัลล์ ให้ความรู้เรื่องศาสตร์พระราชาจากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยในวันเดียวกันนี้ ได้ดำเนินโครงการอบรมหลักสูตรการประดิษฐ์ตุ๊กตาผ้าล้านนา ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คุณฐาปนี ไหวยะ เป็นผู้ฝึกอบรม ณ โรงเรียนจอมทอง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ อีกด้วย ซึ่งผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรดังกล่าว สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว ถือเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่นให้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งเป็นการร่วมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน
 ภาพ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

ข่าว : นางสาววัชราวรรณ กันทา นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

ประมวลภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาอาชีพมหาวิทยาลัยประชาชน อ.ดอยสะเก็ด >> Click

ประมวลภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาอาชีพมหาวิทยาลัยประชาชน อ.ดอยเต่า >> Click

ประมวลภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาอาชีพมหาวิทยาลัยประชาชน อ.จอมทอง >> Click

 

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (๕ ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6532879 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558