มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ภาควิชาดนตรีและศิลปะการแสดง จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เย็น เพื่อความเป็นสิริมงคล แก่นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

12 กรกฏาคม 2561 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

ภาควิชาดนตรีและศิลปะการแสดง จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เย็น

เพื่อความเป็นสิริมงคล แก่นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561


ผศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี เจริญพระพุทธมนต์เย็น รับขวัญนักศึกษาภาควิชาดนตรีและศิลปะการแสดง โดยมี อ.เมธินี อ่องแสงคุณ หัวหน้าภาควิชา ดนตรีและศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณาจารย์  ภาควิชาดนตรีและศิลปะการแสดงพร้อมด้วยนักศึกษาร่วมพิธี

ในการนี้ได้รับเมตตาจากคณะสงฆ์ วัดเชียงโฉม (เจดีย์ปล่อง)  จำนวน 5 รูป ทำพิธี เจริญพระพุทธมนต์เย็น และเทศนาธรรมแก่อาจารย์และนักศึกษาเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 สร้างขวัญและกำลังใจในโอกาสได้เข้ามาศึกษาหาความรู้ด้านดนตรีและศิลปะการแสดง เตรียมความพร้อมในการเป็นแม่พิมพ์ของชาติในอนาคต โดยจัดพิธีขึ้น เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ณ ห้อง 1024 อาคารเรียนภาควิชาดนตรีและศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ภาพ – ข่าว : นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 


 

ประมวลภาพกิจกรรม >> Click    

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5732248 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558