มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีปัจฉิมนิเทศ มอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยไป่เซ่อ สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปีการศึกษา 2560

9 กรกฏาคม 2561 โดย วัชราวรรณ กันทา
 

ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีปัจฉิมนิเทศ มอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยไป่เซ่อ สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปีการศึกษา 2560


เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศมอบประกาศนียบัตร และกล่าวแสดงความยินดีแก่นักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนจาก มหาวิทยาลัยไป่เซ่อ (Baise University) สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมี ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์ รองอธิการบดี เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์จากวิทยาลัยนานาชาติ และสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ เข้าร่วมพิธี เพื่อแสดงความยินดีแก่นักศึกษา ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ทั้งนี้ นักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยไป่เซ่อ สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวนทั้งสิ้น 18 คน ได้เดินทางมาศึกษาหลักสูตรภาษาไทย ณ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในช่วงเดือน สิงหาคม 2560 – เดือนกรกฏาคม 2561 รวมเป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา ซึ่งวิทยาลัยนานาชาติได้จัดการเรียนการสอนโดยคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ ตลอดจนการดูแลด้านสวัสดิการและเป็นที่ปรึกษาในการดำเนินชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้แก่นักศึกษาแลกเปลี่ยน จนสำเร็จการศึกษาลุล่วงตามวัตถุประสงค์ สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จึงได้จัดพิธีปัจฉิมนิเทศ เพื่อมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่นักศึกษาและเปิดโอกาสให้ตัวแทนนักศึกษาได้กล่าวความรู้สึกต่อการเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่ได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อีกด้วย   

 


 

ภาพ – ข่าว : นางสาววัชราวรรณ กันทา นักประชาสัมพันธ์ มร.ชม.

 

ประมวลภาพกิจกรรม >> Click

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม+

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และ เป็นพลเมืองดี (ดี)

 

 

 

 

 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5732260 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558