มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มร.ชม. ขอเชิญร่วมการอภิปราย “พะยองคำ และยันต์เทียน : ความเชื่อ ศิลปะ วิถีชีวิต”

6 กรกฏาคม 2561 โดย วัชราวรรณ กันทา
 

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มร.ชม. ขอเชิญร่วมการอภิปราย

“พะยองคำ และยันต์เทียน : ความเชื่อ ศิลปะ วิถีชีวิต”


                                                                                     


สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการอภิปราย ในหัวข้อ “พะยองคำ และยันต์เทียน : ความเชื่อ ศิลปะ วิถีชีวิต” ได้รับเกียรติจาก พระปลัดอภิวัฒน์ อินฺทวณฺโณ (ครูบาตั๊ก) วัดทุ่งโป่ง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน,  พระศุภชัย ชยสุโภ (คีรีเขตสุวรรณ) และ อาจารย์เกรียงไกร บุญทะนา เป็นวิทยากร กำหนดจัดการอภิปรายในวันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อาคารเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 053-885860 , 053-885880 หรือ www.culture.cmru.ac.th

 

* นักศึกษาที่เข้าร่วมฟังจะได้รับหน่วยกิจกรรมพัฒนานักศึกษา จำนวน 1 หน่วยกิต

 


ข้อมูล สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าว น.ส.วัชราวรรณ กันทา นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม+

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และ เป็นพลเมืองดี (๕ ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5732243 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558