มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

คณะวิทยาการจัดการ มร.ชม. มอบของที่ระลึก แสดงความยินดีนักศึกษาแลกเปลี่ยนสาธารณรัฐประชาชนจีนในโอกาสสำเร็จการศึกษา

22 มิถุนายน 2561 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

คณะวิทยาการจัดการ มร.ชม. มอบของที่ระลึก

แสดงความยินดีนักศึกษาแลกเปลี่ยนสาธารณรัฐประชาชนจีนในโอกาสสำเร็จการศึกษา          ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดชวิทย์  นิลวรรณ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำคณะอาจารย์ผู้สอนร่วมกล่าวแสดงความยินดีและมอบของที่ระลึก  แก่ นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยชนชาติกว่างสี  เมืองหนานหนิง มณฑลกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน  ในโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยชนชาติกว่างสี และโครงการ 2+2 หลักสูตรธุรกิจระหว่างประเทศ คณะวิทยาการจัดการ ในโอกาสสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561ณ ห้องประชุมเอื้องสำเภางาม ชั้น 2 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยหลักสูตรดังกล่าว เป็นหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอน ณ  มหาวิทยาลัยชนชาติกว่างสี  จำนวน 2 ปี และ ณ คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำนวน 2 ปี โดยนักศึกษาจะได้รับการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย ตลอดระยะเวลา 2 ปี

ภาพ – ข่าว : คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรียบเรียงข้อมูล: นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 


 

ประมวลภาพกิจกรรม >> Click    

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5732247 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558