มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านการประชาสัมพันธ์จาก ม.ราชภัฏลำปาง

15 มิถุนายน 2561 โดย วัชราวรรณ กันทา
 

ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านการประชาสัมพันธ์จาก ม.ราชภัฏลำปาง

 


เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 นายภาคภูมิ ทะนุดี รักษาการผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี นำทีมบุคลากรงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง นำโดย นางสาวศศธร เครือนันตา หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วย นางหอมนวล ศรีริ และนายนเรศ บัวลวย นักประชาสัมพันธ์ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาบุคลากรงานประชาสัมพันธ์ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น 3 อาคารสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

การศึกษาดูงานในครั้งนี้ เป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการใช้สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผ่านช่องทางการสื่อสารทุกประเภท โดยเน้นสื่อออนไลน์ Social Media เพื่อเพิ่มศักยภาพการทำงานที่ได้รับมอบหมายให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น


 


 

ภาพ : นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน , นางสาววัชราวรรณ กันทา นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าว : นางสาววัชราวรรณ กันทา นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


ประมวลภาพกิจกรรม >> Click    

 

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5732252 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558