มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่ เปิดอาคารและพื้นที่การศึกษาคณะครุศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม

15 มิถุนายน 2561 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
 


                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่ เปิดอาคารและพื้นที่การศึกษาคณะครุศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม

                    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วยรศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย ที่ปรึกษาอธิการบดี คณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ร่วมพิธีทำบุญอาคารหอพักนักศึกษาคณะครุศาสตร์ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2561 ณ อาคารหอพักนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม เพื่อความเป็นสิริมงคลให้แก่ผู้ร่วมงานและนักศึกษาหอพัก โดยทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้จัดให้มีการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาหอพักคณะครุศาสตร์ ประจำปี 2561 เพื่อทำความเข้าใจถึงข้อตกลง ข้อห้าม กฎระเบียบข้อควรปฏิบัติของนักศึกษาหอพัก มาตรการความปลอดภัยต่าง ๆของอาคารหอพัก รวมถึงการสอบถามความคิดเห็นของผู้ปกครองในเรื่องของการพัฒนาพื้นที่ อาคาร สิ่งแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ อีกด้วย

                    สำหรับกลุ่มอาคารเรียน อาคารหอพักนักศึกษาและพื้นที่จัดการศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม ได้เปิดใช้เป็นพื้นที่จัดการศึกษาของคณะครุศาสตร์ในปีการศึกษา 2561 เป็นปีแรก ซึ่งมีนักศึกษาเข้าพักในอาคารหอพัก จำนวน 6 สาขาวิชา ได้แก่ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สาขาวิชาการประถมศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ และสาขาวิชานาฏศิลป์ รวมจำนวนทั้งสิ้น 260 คน ทั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้จัดสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่นักศึกษาหอพัก รวมถึงอาจารย์ บุคลากรและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำหอพักให้แก่นักศึกษาเป็นอย่างดี

ข่าว/ภาพ : วัชระ ไทยบัณฑิตย์ นักประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏเชียงใหม่

ประมวลภาพถ่ายกิจกรรม >> Click
เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5732243 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558